På valgdagen går tusenvis av norske kvinner med minoritetsbakgrunn til valgurnene og bruker sin stemmerett for å avgjøre sin fremtid.

Kampen for likestilling og kvinners stemmerett ble drevet frem av en sterk internasjonal kvinnebevegelse. Kvinner kjempet for at de skulle få stemme på like betingelser som menn. Selv om denne kampen fortsatt pågår flere steder i verden tar vi kvinners stemmerett for gitt i Norge i dag. Men likestillingskampen er ikke over. Vi har enda en lang vei å gå før vi lever i et samfunn hvor alle mennesker – uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, kultur eller seksualitet – har like muligheter og rettigheter.

Å fortsette kampen for antirasisme og likestilling er spesielt viktig nå, fordi strukturell diskriminering, fordommer og fremmedfrykt, rasisme og kvinnehat stadig vokser. Mange kvinner med minoritetsbakgrunn opplever hets blant annet på grunn av religiøse hodeplagg og en ny undersøkelse fra i år viser at mer enn hver fjerde elev i ungdomsskolen, hvor én eller begge foreldrene er født i et annet land enn Norge, opplever urettferdig negativ forskjellsbehandling regelmessig. Norge har også vært vitne til en valgkampinnspurt med økt polarisering mellom grupper i samfunnet og enkelte politikere som forsøker å hente velgere på fremmedfrykt. Et eksempel er hvordan noen av de hardeste slagene har stått om «norske verdier» hvor noen politikere mener disse er truet som følge av innvandring og trusselen om at «radikal Islam» står på dørstokken.

Offentlige hatefulle ytringer, rasisme og fremmedgjøring utgjør den største trusselen mot kjernen av norske verdier, nemlig den mellommenneskelige solidariteten og tilliten som er fundamentet i det norske samfunnet. Dette må bekjempes. Gjennom vår nasjonale valgstrategi «Din stemme, din makt!» jobber MiRA-Senteret målrettet med kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn for å sikre at deres stemmer blir hørt. Vi har gitt svært mange kvinner praktisk valgopplæring og de har fått bedre kunnskap om de politiske partiene og skillelinjene i norsk politikk. Disse kvinnene vil nå stemme ved Stortingsvalget 11. september fordi de vet hva som er på spill.

Kvinnene deltar og kravene er tydelige. De deltar fordi de vet at å stemme ved valg er muligheten til å påvirke og få innflytelse over sin fremtid. I juni arrangerte MiRA-Senteret en valgfestival hvor en gruppe unge jenter fikk spørsmål om hvorfor det er viktig å bruke stemmeretten – jentene svarte klart og tydelig; «fordi min stemme teller!». Kvinnenes krav til politikerne er like muligheter til utdanning og arbeid, bedre rettssikkerhet, slutt på systematisk diskriminering i arbeidslivet, slutt på ubetalt praksisarbeid og slutt på rasistiske og fordomsfulle holdninger i ordskiftet. Vi trenger politikere som setter fordommer, fremmedfrykt, rasisme på dagsorden. Derfor oppfordrer MiRA-Senteret alle til å bruke stemmeretten og stemme frem politikk for solidaritet, likestilling og mangfold ved årets stortingsvalg.

MiRA-Senteret håper at alle som har stemmerett skal stemme og ønsker med dette et riktig godt valg!