MiRA-Senteret feirer 30 år i år. I alle disse årene har senteret jobbet med helseforebyggende arbeid, Empowerment og likestilling av kvinner og unge jenter i Oslo. Senterets helhetlige arbeid har styrket utsatte gruppers muligheter til deltagelse i samfunnet. Nå har senteret fått avslag på søknaden og øremerkede driftsmidler er fjernet i det fremlagte budsjettet fra Byrådet for eldre, helse og arbeid.

MiRA-Senteret er henvist til å søke om støtte fra posten integreringsmidler og er dermed utdefinert fra helse og sosialområdet. Vi ser på en slik kategorisering med bekymring og mener at den bidrar til ekskludering av MiRA-Senteret og mange andre organisasjoner fra Byrådens støtteordninger. Alle tilskuddsordninger skal være tilgjengelige også for organisasjoner drevet av minoriteter som jobber med tiltak relatert til Byrådens virkeområder. Vårt arbeid omfavner bredt og retter seg mot flere generasjoner av kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn i Oslo. Det er altså ikke bare et rent integrerings- og mangfoldstiltak som må plasseres under begrensede tilskuddsordninger. Dessuten er øremerket støtte i Byrådens budsjettforslag viktig for å skape forutsigbarhet og sikre kontinuitet i senterets arbeid for digitalopplæring, informasjon og styrking av mødre som veiledere. Det finnes en liste over utvalgte organisasjoner som får flerårig tilskudd, og dermed er sikret sine øremerkede midler flere år fremover, men MiRA-Senteret har ikke fått innpass på denne listen. Vi stiller oss undrende til hvorfor Byrådet ikke ønsker å støtte vårt viktige arbeid ved å gi oss forutsigbarhet gjennom en intensjonsavtale for flerårig støtte.

Gjennom MiRA-Senteret bidrar flere frivillige til å styrke representasjonen av Oslos minoritetskvinner i arbeidslivet, senteret synliggjør utfordringer og bistår offentlige ansatte, samtidig som senteret tilbyr et lavterskeltilbud for å fremme god fysisk- og psykiskhelse. Vi jobber interseksjonelt, og det er svært trist at Oslo kommune, i senterets jubileumsår, velger å fjerne øremerkede midler fra helse -og sosialområdet.

Budsjettbehandlingen er ikke over enda, og MiRA-Senteret skal møte komiteen for høring. Vi håper derfor at Byråd for eldre, helse og arbeid tilbakefører øremerkede midler til MiRA-Senteret i sitt endelige vedtak og styrker driften ved å øke øremerket bevilgning for 2020.