FNs rasediskrimineringskomité (CERD) har kommet med sine anbefalinger til norske myndigheter hva gjelder å sikre alle borgere like rettigheter uavhengig av kjønn, etnisitet, hudfarge eller oppholdsstatus. 

Fakhra nyhetsbrev bilde

Stopp økt botidskrav

MiRA-Senteret har i en årrekke kjempet mot treårsregelen i utlendingsloven, fordi regelen medfører alvorlige konsekvenser for kvinner som kommer på familiegjenforening og opplever vold i nær relasjon. I vår arrangerte vi en storaksjon mot regjeringens forslag om å heve botidskravet fra tre til fem år for å få opphold på selvstendig grunnlag. Over 35 organisasjoner og politiske partier sluttet seg til aksjonen ”Frigjøring for hvem? Stopp femårsregel nå”.

MiRA-Senteret var med i NGO delegasjonen til Genève under komiteens åpne høring av Norge og den offisielle norske delegasjonen som var ledet av statsråd Solveig Horne. Under komiteens møte understreket MiRA-Senteret at et hevet botidskrav vil bidra til å svekke voldsutsatte minoritetskvinners rettssikkerhet og diskrimineringsvern, og skape et uheldig avhengighetsforhold til voldelige ektefeller. I sine anbefalinger til Norge, problematiserer FNs rasediskrimineringskomité den allerede eksisterende treårsregelen for å få opphold på selvstendig grunnlag, og fraråder norske myndigheter å heve botidskravet til fem år. Komiteen påpeker spesielt voldutsattes kvinners utfordringer med å måtte sannsynliggjøre volden for få beskyttelse gjennom mishandlingsbestemmelsen i utlendingsloven.

MiRA-Senteret håper nå at norske myndigheter lytter til komiteens anbefalinger om å trekke forslaget om et hevet botidskrav fra tre til fem år for å få opphold på selvstendig grunnlag. Kvinner bør få selvstendig oppholdsstatus fra dag en, og sikres fullverdige rettigheter og mulighet til beskyttelse.

Diskriminering av minoriteter i arbeidslivet 

Arbeidslivsforskning og erfaringer fra MiRA-Senteret viser at minoriteter i Norge ofte opplever diskriminering på grunn av deres navn, religion, etniske bakgrunn eller språkferdigheter. Barrierer som dette, begrenser minoriteters tilgang til arbeidslivet både i privat og offentlig sektor.

FNs rasediskrimineringskomité etterlyser konkrete og preventive tiltak for å bekjempe diskriminering basert på rase, etnisitet mm. og ber samtidig norske myndigheter om å følge opp aktivitets- og rapporteringsplikten blant arbeidsgivere. Aktivitets- og rapporteringsplikten er et viktig tiltak for en mer likestilt og rettferdig rekrutteringsprosess. Norske myndigheter bør kunne pålegge sanksjoner til arbeidsgivere som ikke opprettholder aktivitets- og rapporteringsplikten, mener komiteen. MiRA-Senteret anbefaler at aktivitets- og rapporteringsplikten også inkluderer informasjon om kombinasjonen av kjønn og etnisitet. På den måten kan vi bedre sikre tilgjengelig statistikk om omfanget av flerdimensjonal diskriminering i arbeidslivet.

CERD kommer også med flere andre viktige anbefalinger til norske myndigheter, blant annet om å gi fri rettshjelp til personer som opplever diskriminering. Vi vil i tillegg påpeke at retten til en kvalifisert tolk må ivaretas, særlig i viktige rettsaker. Dårlig kommunikasjon og feiltolkning kan ha fatale konsekvenser for mange minoritetskvinner i alvorlige saker som for eksempel barnevernssaker. MiRA-Senteret får inn en rekke henvendelser hvor tolk er bestilt uten at oppdragsgiver har tilstrekkelig kunnskap om hvilket språk vedkommende snakker. Slike antagelser er dermed basert på fordommer og stereotypier, og skaper svært vanskelige situasjoner for de det gjelder. 

Komiteen etterlyser også en tydelig og offensiv nasjonal strategi for å bekjempe rasistiske og hatefulle ytringer, også i media og av enkelte politikere i det norske samfunn. Det finnes heller ingen klar definisjon av hatkriminalitet i det norske lovverket eller gode statistiske data som belyser omfang, hvem som utøver hatkriminalitet, skadeomgang for ofre eller myndighetenes sanksjonsmuligheter.

Vi mener at bevisstheten omkring rasistiske og hatefulle ytringer i Norge er mangelfull. Vi støtter dermed komiteens anbefalinger om å igangsette en langsiktig strategi for å bekjempe rasisme og hatkriminalitet, og at kunnskap om dette inkluderes i lærebøkene.

Publisert på nye meninger: http://nyemeninger.no/mirasenteret/