Regjeringen har under korona-krisen lovprist MiRA-Senteret og andre frivillige organisasjoner for deres avgjørende innsats for minoritetskvinner. Likevel foreslår den avtroppende regjeringen i statsbudsjettet for 2022 å fjerne øremerkingen av tilskudd til alle organisasjoner som får driftsmidler over post 71 «Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet». MiRA-Senteret ser med stort alvor på forslaget og mener at det å fjerne øremerkingen er en skadelig løsning som vil svekke det fremtidige integreringsarbeidet. Den påtroppende regjeringen må nå ta ansvar og sikre at endringsforslaget reverseres i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2022.

Etablerte nasjonale ressursmiljøer trues av prosjektbasert drift                                                                   
MiRA-Senteret har i over 30 år arbeidet for reell integrering av kvinner med minoritetsbakgrunn. Senteret er en brobygger og kompetanseformidler med unik kunnskap om hvilke tiltak som fungerer i integreringsarbeidet. I likhet med alle de andre etablerte nasjonale ressursmiljøene bidrar vi hver dag til å gjøre en forskjell i integreringsarbeidet.

Forutsigbarhet er helt avgjørende i dette arbeidet. I en årrekke har MiRA-Senteret kunnet starte planleggingen av året som kommer allerede fra oktober, når statsbudsjettet legges frem. Dette har vært mulig nettopp fordi nivået på driftsgrunnlaget har vært sikret gjennom det øremerkede tilskuddet over Post 71: «Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet».

Når regjeringen nå i statsbudsjettet for 2022 foreslår og fjerne øremerkingen i denne ordningen og heller gjøre den om til en søkbar ordning, fjernes denne forutsigbarheten totalt. En søknadsbasert ordning vil, uansett hvordan den innrettes, føre til at etablerte nasjonale ressursmiljø trues. Driftsgrunnlaget blir fjernet, og organisasjonene tvinges over i en mer prosjektbasert drift. Dette betyr mindre grad av forutsigbarhet i drift og større grad av usikkerhet i tilbud som er avgjørende for mange menneskers hverdag. Samtidig må hver organisasjon avsette personalressurser til søknadsskriving og opplæring av nye ansatte fra år til år. Dette er etter vår mening en helt uforsvarlig bruk av ressurser, der midlene i større grad vil gå til administrative oppgaver heller enn å komme sårbare mennesker til gode.

Langsiktigheten i integreringsarbeidet forsvinner  
MiRA- Senteret har gjennom en årrekke opparbeidet seg høy kompetanse innenfor en rekke felt og har også et generasjonsperspektiv der kvinner og unge jenter jobber sammen og utvikler langsiktige løsninger for et styrket integrerings- og inkluderingsarbeidet. Denne videreutviklingen av kompetanse anser vi som vanskelig å fortsette med hvis driftsgrunnlaget blir svekket. Vi anser det derfor som svært alvorlig at denne formen for mangeårig kompetanse på feltet nå, gjennom en søkbar ordning, vil svekkes. 

Ser vi tilbake til når denne ordningen fikk sin form i 2012 var det nettopp viktigheten av å sikre en fleksibel ordning som ga rom for fornyelse og bredde i organisasjonslandskapet og som sikret innvandrerbefolkningen en stemme, som var daværende BLD-minister Inga Marte Thorkildsen, sitt hovedargument for at en øremerket ordning skulle erstatte en søknadsbasert tilskuddsordning for landsdekkende organisasjoner. I rapporten fra 2018: «Gjennomgang av Post 71 – Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet» blir ordningen evaluert. Her blir både betydningen av den mangeårige kompetansen opparbeidet i organisasjonene framhevet, og det blir også trukket fram hvor viktig forutsigbarheten i øremerkingen er for organisasjonene. Rapporten oppsummerer med en anbefaling om at ordningen beholdes som en øremerket ordning. Dette begrunnes med at øremerking gir et rammeverk for tildeling av midler som legger til rette for at midlene brukes på en mest mulig effektiv måte, der også faglige hensyn ivaretas i en viss grad [1].

I lys av korona-situasjonen har nettopp den avgjørende langvarige kompetansen som MiRA-Senteret besitter vist seg å være avgjørende for å lykkes med å nå ut med informasjon. Når det offentlige ikke lyktes og nå ut med informasjon, sto organisasjoner som MiRA-Senteret klare med metodene som fungerte og nettverket som trengtes, og lyktes slik med å nå ut til de aller mest sårbare i samfunnet. MiRA-Senteret stiller seg derfor svært kritiske til at den avtroppende regjeringen nå, gjennom et pennestrøk i statsbudsjettet, fjerner sikkerheten i driftsgrunnlaget for en rekke av de organisasjonene som har mest kompetanse på integreringsfeltet i hele Norge.

MiRA-Senterets innsats skaper i dag reell utvikling på integrerings- og kvinnerettighetsfeltet, både på lokalt og nasjonalt nivå. Kun med en sikkerhet i driftsmidlene kan vi videreutvikle vårt avgjørende arbeid, planlegge langsiktig og sikre forutsigbarhet i vårt arbeid med og for minoritetskvinner og unge jenter i Norge. Vi ber derfor om at den påtroppende regjeringen nå tar ansvar og sikrer at øremerkingen av midler til de nasjonale ressursmiljøene består! Kun slik vil regjeringen ta sin del av ansvaret for å skape langsiktighet og sikre at den mangeårige kompetansen på feltet består.


[1] Ideas2Evidence og Vista Analyse (2018) Gjennomgang av Post 71 – Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet. https://evalueringsportalen.no/evaluering/gjennomgang-av-post-71-tilskudd-til-innvandrerorganisasjoner-og-annen-frivillig-virksomhet/evaluering-av-tilskudd-til-frivillige-organisasjoner.pdf/@@inline Publisert 2018. Lastet ned 13.10.2021