Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Statsråd Bjarne Håkon Hanssen
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo

Kopi: Statsminister Jens Stoltenberg

Åpent brev til inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, fra MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner.

2. oktober 2006 våknet hele nasjonen til et grusomt drap. Tre unge jenter var myrdet og en eldre bror ble siktet for udåden. I dagene som har fulgt har politikere, organisasjoner, enkeltpersoner, familie, venner og bekjente forsøkt å analysere hva som har skjedd og sette ord på og å forklare den grufulle handlingen.

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er bekymret. Både for den kjønnsspesifikke volden, men også for hvordan landets inkluderingsminister har håndtert denne fryktelige hendelsen. Denne bekymringen deler vi med svært mange kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. Det er jenter og kvinner som har fulgt med i debatten i kjølevannet av drapene og har hørt statsråden tale.

”Det er et problem for oss at det pakistanske miljøet på ingen måte tar innover seg at de bor i et vestlig demokrati med klare verdier. Blant annet at man oppfører seg som folk i forhold til ungene sine, og det å utøve vold i familiene”. (Tabloid 2. oktober).

MiRA-Senteret er skuffet, skuffet over at statsråden har i likhet med svært mange populistiske røster bidratt til at tragedien har blitt innlemmet i en generell debatt om innvandring og integrering. Gitt enkelte aktører rom til å politisere drapene og fortsette en usmakelig diskusjon om minoritetskvinner, vold, æresdrap og tvangsekteskap.

Vi var overrasket over at statsråden ikke ga tid til at fakta rundt den tragiske hendelsen kom på bordet, før han bidro til en enorm spekulasjon om motivet for drapene. En familie var i sorg og MiRA-Senteret er rystet over at statsråden ikke viste medmenneskelighet og empati til familie, venner og slektninger. Ga dem rom til å sørge over sine tap, før han brukte drapene for å fremme sine politiske holdninger.

Det er dessverre ikke første gang offentligheten bruker familietragedier for å fremme politisk agenda eller bidra til å stigmatisere deler av det norske samfunnet. Med statsråden i spissen har også trippeldrapet i Oslo vært brukt som bakteppe for en debatt som minoritetskvinner- og unge jenter finner svært upassende og kritikkverdig. Vi hadde håpet statsråden hadde ventet, gitt tid til ettertanke og sorgbearbeidelse. Vi hadde forventet en seriøs behandling av denne tragiske hendelsen fra en regjerning som setter menneskerettigheter høyt.

Dagene etter drapet opplevde MiRA-Senteret en storm av henvendelser fra media. Vi valgte bevist å vente med våre innspill med hensyn til ofrene og til vi visste mer om motivene for drapene. Dessverre bidro statsråden med forutinntatte holdninger, til å ytterligere øke avstanden mellom ”oss” og ”dem”. Han tillot seg, i beste sendetid å nærmest pålegge innvandrere og innvandrekulturer ansvar for drapene og benyttet enhver anledning til å fremme egen politisk sak, det vil si strengere innvandringspolitikk med 24- års grense for familiegjenforening og tilknytningskrav.

Vi er glade for at den norske stat har nulltoleranse for bruk av vold mot kvinner, både i Norge, men også utenfor landets grenser. Minoritetskvinner og jenter er en del av dette samfunnet, og skal derfor beskyttes mot vold og overgrep, mot drap og undertrykking. Dessverre har vi igjen blitt minnet på vår annerledeshet. Om at minoritetskvinner- og unge jenters rettigheter må sees i lys av innvandringsspørsmål og ikke likestillingsspørsmål. Vi har den siste uken gjentatte ganger blitt fortalt at innvandrere må følge ”norske” verdier som likestilling, menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati. Det er nettopp disse universelle verdiene vi ønsker å ta vare på, gjennom å forsvare individets rett til å velge, i kampen mot vold og undertrykking, samt i kampen mot rasisme og diskriminering. Vi krever retten til å diskutere reell likestilling og vold mot kvinner, løsrevet fra innvandrings- og integreringspolitikk. Å forenes om fellese verdier, krever også likhet for loven og rett til å forsvare sine muligheter til å være annerledes uten å måtte stilles til ansvar for enkeltindividers oppfattelse av ære og kjønnsrollemønstre.

MiRA-Senteret håper at regjeringen fører en integrerings- og inkluderingspolitikk uavhengig av populistiske innspill og uten å bidra til stigmatisering ulike grupper i samfunnet. Integrering og inkludering er en prosess som stadig foregår og vil fortsette så lenge Norge er et flerkulturelt samfunn. MiRA-Senteret ønsker en inkluderingsminister som har respekt for ulikheter, og med en null toleranse overfor vold, undertrykking, diskriminering og rasisme. Det er i dag modige kvinner med minoritetsbakgrunn som krever sin rett til å leve som likeverdige mennesker i dette samfunnet. Det er kvinner og jenter som vil bli inkludert og ha samme rettigheter og plikter som sine etniske medsøstere. Vi ønsker ikke å bli stilt til ansvar for enhver kriminell handling som blir begått av individer med minoritetsbakgrunn.

MiRA-Senteret
Fakhra Salimi
Leder