Menns stemmer er påfallende stille i den pågående debatten om fedrekvoten. Til tross for at det er pappa, etter den lille, som har aller mest å tape.Fakhra nyhetsbrev bilde

Kvinner, kvinneorganisasjoner og likestillingsforkjempere protesterer nå høylytt mot utvanning av mannens rettigheter som far. Selv sier han ikke stort, til tross for at forslaget til lovendring mest av alt svekker hans posisjon som forelder og er et tilbakeslag for likestilling mellom mor og far og for barnets beste. Gjennom 200 år med likestillingskamp har familien og hjemmet vært betraktet som kvinnens arena. Det er først de siste 20 år at vi har klart å få gjennombrudd for tanken om at familien også er en likestillingsarena hvor kvinner og menn deltar like mye i barneoppdragelsen fra fødselen av. Lovgivningen og likestillingspolitikken har skapt økt bevissthet og en bevegelse vekk fra en kultur som ekskluderte far fra oppdragerrollen. Men vi trenger formelle og lovfestete rettigheter for å unngå at det igjen skal bli tabu for menn å trå inn i sfærer som har vært – og fremdeles er – kvinnedominerte.

Les mer…