MiRA-Senteret gav i august innspill til regjeringens lovforslag om rett til lønn under ammefri. Allerede i dag har alle ammende mødre rett til å ta fri fra jobb i forbindelse med amming av barn. Mange arbeidstakere har rett til lønn under ammefri, men ettersom dette reguleres av tariffavtaler er det også mange arbeidstakere som kun har rett til ammefri uten lønn. MiRA-Senteret støtter regjeringens forslag om å lovfeste ammende mødres rett til lønn under amming i inntil 1 time hver dag i barnets første leveår, men mener at denne retten må gjelde også for kvinner med redusert daglig arbeidstid – og ikke kun kvinner som jobber 7 timer eller mer hver dag. MiRA-Senterets høringsuttalelse kan du lese her.

MiRA-Senteret har også uttalt seg om regjeringens forslag til å endre barneloven med hensyn på lovens bestemmelser om tilsyn under samvær. MiRA-Senteret

  • anbefaler, at det i saker hvor barn viser motvilje mot samvær og saken derfor må utredes nærmere før samvær eventuelt fastsettes, gis føringer for hvor raskt barnets situasjon skal undersøkes slik at samværssaken kan komme i gang raskest mulig
  • at departementet presiserer hvordan «risiko for bortføring av barn» skal utredes og bedømmes, og videre, at det utredes hvilke tiltak som kan vurderes iverksatt for å redusere risikoen slik at samvær allikevel kan gjennomføres

  • at skillet mellom «beskyttet tilsyn» og «støttet tilsyn» kun markeres ved tilsynsform, ikke ramme for samværsomfang

  • at det skal kreves politiattest av tilsynspersoner, og at

  • samvær under tilsyn, i saker hvor det er behov for kvalifisert tolk, ikke bør utsettes som følge av manglende tolk. Vi foreslår i stedet en plikt for kommunen/Bufetat, til å skaffe tilveie kvalifisert tolk slik at samværet kan gjennomføres uten forsinkelser

Høringsuttalelsen i sin helhet kan du lese her.