En rekke politikere som stiller til valg i Oslo til høsten har denne våren blitt invitert til dialogmøter MiRA-Senteret. Her har de blitt møtt av en gruppe engasjerte kvinner som har delt av sine erfaringer og problemstillinger som de opplever i sin hverdag og sammen har vi drøftet hvilke politiske virkemidler som er best egnet til å løse utfordringene vi står overfor i Oslo framover.

Dialogen på møtene har vært variert og inkludert alt fra diskusjon om diskriminering i arbeidslivet, dyre barnehageplasser, til stigmatiserende retorikk. Kvinnene har kunnet fortelle om arbeidsgivere som er mer opptatt av å kommentere hijaben de bærer enn å høre om deres kvalifikasjoner, om stigmatisering av elever fra visse videregående skoler, og om mobbing av elever med minoritetsbakgrunn. Ut fra foregående politiske bevisstgjørings workshops sammen med kvinnene og deres innspill på hvilke saker som er viktige for dem og andre kvinner og unge jenter i sitt nærmiljø ble temaene, barn og unges oppvekstsvilkår og diskriminering i arbeidslivet gjennomgående tema i alle dialogmøtene.

Barn -og unges oppvekstsvilkår

Flere av de unge jentene som var til stede kunne fortelle om voksende kriminalitet blant ungdom, og også flere mødre kunne fortelle om at barna deres hadde opplevd trusler fra kriminelle gjenger og at mange unge med minoritetsbakgrunn opplever å bli, automatisk mistenkeliggjort for å ha gjort noe galt, bare på grunn av sin hudfarge eller sine klær. Sammen med politikerne drøftet vi ulike tiltak som bedre fritidstilbud for lavinntektsfamilier, holdningskampanjer for å hindre rasisme og utenforskap, samt viktigheten av tilgjengelig nærpoliti i lokalmiljøene. Flere av politikerne trakk fram at styrket språkopplæring i barnehagene var et viktig satsningsområde for å hindre fremtidig utenforskap og frafall i skolen. Kvinnene fra MiRA-Senteret innvendte at mange som ønsker at barna skal gå i barnehage for å lære norsk før skolestart, ikke har råd til det på grunn av at det blir for dyrt med barnehageplass. I den forbindelse diskuterte vi om grensene for hvem som får gratis kjernetid burde justeres.

Diskriminering i arbeidslivet

Et annet tema som vakte stort engasjement, var hva man kan gjøre for å forhindre diskriminering i arbeidslivet. Mange av kvinnene fortalte om at de hadde opplevd å bli diskriminert, og at selv barn som er oppvokst i Norge og har gode skoleresultater opplever etnisk diskriminering. Flere av politikerne støttet et forslag som er planlagt i Oslo kommune der man skal anonymisere jobbsøknader for å forhindre diskriminering av dem med utenlands-klingende navn. Blant kvinnene som var tilstede var mange ambivalente til dette forslaget. «Skal jeg måtte skjule navnet mitt for å få jobb? – Burde vi ikke heller gjøre noe med de som diskriminerer?», spurte en av kvinnene. Andre virkemidler som ble foreslått var kvotering av søkere med minoritetsbakgrunn eller av søkere som bor i bydelen der arbeidsplassen befinner seg.

Politisk bevisstgjøring for å øke valgdeltagelsen

Dialogmøtene er en viktig del av MiRA-Senterets valgkampanje «Bruk din stemmerett – gjør en forskjell!». Gjennom dialog mellom lokalpolitikere fra ulike politiske partier og minoritetskvinner selv deles viktige standpunkt, hverdagsutfordringer og løsningsforslag kan drøftes fra flere synsvinkler. Kvinner og unge jenter som har deltatt på møtene er gjennom å være veiledere i sine nærmiljø viktige ressurspersoner og vil nå videreformidle sin kunnskap til andre kvinner og unge jenter i sine nærmiljø. Et viktig arbeid for å lykkes med å mobilisere hundrevis av minoritetskvinner og unge jenter til å bruke sin stemmerett ved høstens kommune- og fylkestingsvalg.