Av Meltem Safak Lundsten

Unge jenter med minoritetsbakgrunn har lenge vært et omdiskutert tema og jentene opplever ofte enorm fokus runds seg som gruppe. Ofte er dette fokuset svært negativ og gir ingen håp og mulighet for at jentene skal kunne gå et trygd liv i møte. MiRA-Senteret har i en årrekke jobbet med spørsmål knyttet til kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. På egne premisser har vært et viktig målsetting og tilnærningen vår har alltid vært å se på alle kvinner og jenter som kontakter oss som ressurs. Gjennom for eksempel krisehjelp og rådgivning, veiledning og oppfølgning, kursvirksomhet, skolesatsning og mobilisering har vårt mål alltid vært å hjelpe kvinner til å komme seg ut av en krisesituasjon og forebyggende arbeid har vært et viktig ledd i dette arbeidet.

MiRA-Senteret er i daglig kontakt med kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Siden 1996 har senteret hatt eget nettverksgruppe for unge jenter, som blir benyttet årlig av flere hundre jenter og fungerer som et møtested for jenter med minoritetsbakgrunn. Stedet er et viktig fora hvor jenter kan definere sin egen virkelighet, få råd og veiledning i krisesituasjoner og delta på selvutviklende og forebyggende aktiviteter vi vet vil komme til nytte nå og på et senere tidspunkt i deres liv. MiRA-Senteret erfaring er at ungdomsarbeid må foregå på flere plan og vi ser at det nytter.

Hvis forebyggende arbeid og krisehjelp settes opp imot hverandre!
Som ungdomskoordinator møter jeg mang jenter, alle har sin historie, erfaring og virkelighet noen liker Eminem andre Banglamusikk. Noen vil gifte seg arrangert, andre av kjærlighet. Fellesnevneren er alltid total avstand fra kvinneundertrykkende tradisjoner som for eksempel tvangsekteskap. Alle disse jentene vet at det er en lov som skal beskytte dem mot tvangsekteskap, men allikevel vet vi at dette forekommer i Norge. Hvordan kan dette skje når vi vet at det er en massiv satsning i arbeidet mot tvangsekteskap på alle plan. Et viktig poeng er etter MiRA-Senteret syn det faktum at mange mister helhetsbildet av problemer knyttet til minoritetsspørsmål også tvangsekteskap. I sist nevnte ser vi stadig at tilnærmingen ikke sees i en helhetlig kontekst og ofte løsrives fra jentenes situasjon i en videre forstand. Hvilke forutsetninger har jenter med minoritetsbakgrunn å motsette seg og lage opprør innad i sine minoritetsmiljøer hvis de ikke er rustet og sterke nok for dette? Når må vi starte med dette arbeidet er et annet spørsmål. Skal det kun være et apparat som er der når krisen har oppstått, eller skal vi sørge for at jentene skal bli sterke, selvsikre jenter som gjennom dialog med sine egne, kan sørge for at tvang og undertrykking blir et fremmedord også for dem? Eller hva med å satse på begge disse metodene og ikke sette to viktige metoder opp imot hverandre og nedprioritere verken den ene eller den andre.

Som et frivillig kvinneorganisasjon drevet av minoritetskvinner selv ser vi hvor lett det er å bli usynliggjort hvis man ikke driver sitt arbeid slik offentligheten ønsker. Hvor lett ungdomssatsning som blir drevet på flere plan kan komme i en slik situasjon at det er fare for sterk redusering eller i verste fall kuttes helt ut på grunn av økonomisk usikkerhet.

MiRA-Senteret jobber for å bedre minoritetsjenters levekår i Norge både gjennom å styrke dem som individ, tilby krisehjelp og følge dem opp gjennom andre aktiviteter vi tilbyr. Vi mottar stadig henvendelser både fra jentene selv og hjelpeapparatet om våre tilbud som kan styrke jentene i en vanskelig livssituasjon og av jenter som er i søken etter en fora for utvikling og et sted de kan møte likesinnede. Dette tyder på at MiRA-Senterets arbeid trengs i samfunnet i dag.

Gjennom mange års arbeid har MiRA-Senteret sett at det er behovet for flere tiltak for å styrke minoritetsjenters selvfølelse og øke deres deltakelse i det norske samfunnet. Jentene blir gjenstand for majoritetsbefolkningens generalisering, noe som ofte fører til stigmatisering av jentene. Jentene etterlyser rollemodeller, de krever å kunne velge på flere plan etter løsninger på de problemer de tildaglig møter. Vårt mål er å gi et nyansert bilde av minoritetsjenter og komme bak myten om den undertrykte og passive minoritetsjenta uten meninger og resurser, slik at man sammen kan jobbe mot fordommer som eksisterer i samfunnet og for at jentene skal kunne ta kontroll på egen livssituasjon.

Vi arbeider forebyggende ved å skape møteplasser og tilby aktiviteter for jenter og krisehjelp og rådgivning for jenter som er i en situasjon som trenger full beskyttelse og hjelp til å komme seg ut av en tvangssituasjon. Vi jobber for at jenter med minoritetsbakgrunn skal kunne hevde seg på lik linje med etnisk norske jenter. Vi jobber for at jenter med minoritetsbakgrunn skal kunne være stolte av sin bakgrunn, vi jobber målrettet får at disse jentene skal kunne oppnå full likestilling på alle livets områder, både i valg av ektefelle og på arbeidsmarkedet. MiRA-Senteret vet at hvis vi nedprioriterer dette nå, kan dette føre til andre utfordringer og problemer for neste generasjon som er kan være mer alvorlige enn de utfordringer vi møter på i dag. Derfor oppfordrer vi alle ansvarlige til å støtte arbeidet til minoritetskvinner og jenter i kampen for integritet, reel likestilling, mot vold og for integrering.