Ønsker vi å bekjempe menns vold mot kvinner og bringe kvinners rettigheter innenfor rammen av menneskerettighetene, må Fakhra_nyhetsbrevvi stå sammen og skape en ny internasjonal kvinnebevegelse. I denne bevegelsen skal menn være med ikke bare som passive støttespillere men også som aktive deltagere for å skape arenaer for reell likestilling.

Hundrevis av kvinner fra hele verden kommer hvert år sammen i FNs hovedkvarter i New York, for å synliggjøre og bekjempe kvinneundertrykking gjennom diskusjoner og forhandlinger i FNs kvinnekommisjon (Commission on the Status of Women, CSW). Tema for årets møte var bekjempelse av vold mot kvinner, et tema som tilsynelatende virker ukontroversielt men som rommer sterke ideologiske posisjoner som splitter verdenssamfunnet. Statistikker og data fremlagt på konferansen viste at vold mot kvinner koster samfunn økonomisk og opprettholder diskriminering av kvinner. Det var oppsiktsvekkende å vitne at patriarkalske strukturer fortsatt spiller en viktig rolle og har dype røtter også blant de vestlige land som ellers fremmer likestilling, demokrati og menneskerettigheter.

Lederen til FN Kvinner Michelle Bachelet var engasjert og klar i sin tale; ingen kompromiss på kvinnenes menneskerettigheter og null toleranse for vold mot kvinner. Hun la frem strategier som innbærer en effektivisering av rettssystemet og endringer i lovverket slik at utøvelse av vold mot kvinner må straffes. Forebygging av vold og et tilpasset tilbud på helseinstitusjoner og krisesentre er også viktige tiltak. Forebyggende arbeid er også nødvendig for å endre holdninger og gamle tradisjoner som opprettholder ideer om kvinner som underdanige. Historien har vist at når tusenvis av mennesker begynner å forandre måten de tenker og handler, begynner også kulturer å endre seg.

Vold mot kvinner engasjerer mange på tvers av ideologier, religioner og kulturer. Den muslimske organisasjon Al- Hakim Foundation som har base i Iraq, erklærte 1. Safar som muslimsk dag mot vold mot kvinner. Safar er en av de tolv månedene i det islamske kalenderåret, og kommer like etter Muharam. Engasjerte kvinner fra arabiske og- nordafrikanske land, særlig land som har vært gjennom den såkalte arabiske våren, var kritiske til verdenssamfunnet og forlangte handlinger for å stoppe vold mot kvinner «Nå og ikke i morgen». De oppfordret FN til å forlange kvinnerepresentasjon i alle fredsforhandlinger, og krevde stans av våpensalg til land som bryter menneskerettigheter.

Det virker som om internasjonal solidaritet blant kvinner og menneskerettighetsadvokater er på sin høyde nå og de fleste anerkjenner kompleksiteten i kampen for rettigheter enten de er kvinners, barns eller andre marginaliserte gruppers rettigheter, både i vesten og i østen. De økende militære intervensjoner fra vestlige land i Afrika og Asia har skapt ustabilitet i flere regioner, men på den andre side har bevisstheten om kvinners- og etniske minoriteters rettigheter økt betraktelig. Det var engang våre formødre kjempet mot kolonialismen side ved side av deres menn, de ble sendt tilbake til kjøkkenet etter at landene ble uavhengige. Unge kvinner som kjemper mot diktaturer og for demokrati i vår samtid ønsker ikke den samme skjebnen som dere formødre. Det er derfor viktig å gjenreise den internasjonale kvinnebevegelsen for å styrke kvinners posisjon og rettigheter på tvers av nasjonale grenser.