Alle undersøkelser viser at voldsbruk fra nær partner er den vanligste formen for vold mot kvinner verden over. Tall fra FN Fakhra_nyhetsbrevviser at gjennomsnittlig en av tre kvinner opplever å bli slått, voldtatt eller på annet vis misbrukt av en intim partner i løpet av livet. På valentinsdagen er det viktig å sette søkelyset på vold i nære relasjoner.

Også i Norge er mange kvinner utsatt for kjønnsbasert vold og forfølgelse. Fersk statistikk fra Kripos viser at det i 2012 ble anmeldt 1226 tilfeller av voldtekt, en økning på om lag 12 prosent de siste 5 år. Omlag en femtedel av de anmeldte voldtektene er såkalte relasjonsvoldtekter, hvilken innebærer at gjerningspersonen er, eller har vært, offerets kjæreste, partner eller ektefelle. Mørketallene antas å være store, særlig ved såkalte festrelaterte voldtekter og voldtekter i nære relasjoner. Redsel for gjentatt mishandling, sterke avhengighetsforhold til overgriper og følelser av skam og skyld hindrer mange kvinner i å anmelde overgrepet. Dette er en situasjon vi ikke kan akseptere!

Voldtekt er en alvorlig forbrytelse som kan resultere i betydelige traumer for den fornærmede. Utvikling av sosial angst og andre psykiske lidelser, sterk skamfølelse og selvmordstanker er ikke uvanlig. Mange ofre vegrer seg for å anmelde voldtekten, på grunn av redsel for nye overgrep, mangel på tillitt til politi og rettsvesen eller fordi de mangler kunnskap om overgrep og seksualisert vold. Mange kvinner er lite bevisst på egne rettigheter, og definerer derfor ikke det de har opplevd som et overgrep. MiRA-Senteret får stadig henvendelser fra unge kvinner som er utsatt for voldtekt og utpressing fra gjerningsmannen og er redd for å melde saken.

Stereotypiske oppfatninger av hva en voldtekt er, må ikke få skygge for det faktum at de fleste voldtekter begås av en person som kjenner, og ofte har en nær relasjon til, offeret. Bedret belysning i byens gater, sikkert transporttilbud nattestid og økte strafferammer for voldtekt er viktige for å bekjempe overfallsvoldtekter, men det er på langt nær nok! Skal vi bekjempe den seksualiserte volden kvinner over hele verden utsettes for, må vi bekjempe kvinneundertrykkende holdninger både i den offentlige og private sfære. En kvinnes kropp er ikke mannens eiendom, uanhengig av hvilke klær kvinnen bærer, og uavhengig av om kvinnen er gift med mannen eller tidligere har hatt et frivillig seksuelt forhold til ham. Et nei er et nei!

Vi er glad for at den norske regjeringen har sendt et nytt lovforslag for høring hvor det foreslås at gjerningsbeskrivelsen i voldtektsbestemmelsen endres, for å sikre at alle tilfeller av ufrivillig seksuell omgang omfattes av straffeloven og ikke bare der hvor gjerningspersonen har brukt fysisk tvang. Med dette forslaget styrkes vernet mot voldtekt. Regjeringen foreslår også nye straffebestemmelser mot personforfølgelse, såkalt «stalking», for å sikre at straffelovgivningen i tilstrekkelig grad reflekterer alvorlighetsgraden av slike handlinger.

MiRA-Senteret mener at det er behov for en bevisstgjøring rundt hva voldtekt er, og en holdningsendring med hensyn på kvinners fysiske integritet. Seksuelle overgrep er en krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter, uavhengig av om overgriper rent faktisk utøver fysisk vold eller ikke.

I dag, på valentinsdagen torsdag 14. februar, vil tusenvis av kvinner og menn fra hele verden markere dagen ved å reise seg og samles på offentlige torg og plasser for å vise sin motstand mot voldtekt og den kjønnsspesifikke volden så mange jenter og kvinner utsettes for, under slagordet ”Strike – Dance – Rise: One Billion Rising”. I Oslo samler vi oss ved Spikersuppa (Eidsvolls plass) klokka fire. Dette er en viktig markering, som vil skape oppmerksomhet om at kjærlighet er å ta ansvar og at vi kan ikke akseptere overgrep mot våre kjære. Reis deg – bli med!