MiRA-Senteret har i en årrekke jobbet med forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. I korona-perioden har vi sett at manges psykiske helse har blitt forverret og for MiRA-Senteret har det vært svært viktig å kunne tilby workshops og helseforebyggende tilbud blant annet gjennom være en samtalepartner over telefon og gjennom aktiviteter for dem som har hatt tunge dager, følt på ensomhet og redsel.

Etter flere måneder med begrensninger begynner vi nå og se effektene av de mange restriksjonene vi hadde i vår og fersk forskning viser til at koronasituasjonen og karanteneregler har hatt negativ effekt på folks psykiske helse. Dette i form av både økt stressnivå, søvnmangel, skyldfølelse og ensomhet. Spesielt blant de mest sårbare gruppene i samfunnet ser vi at situasjonen har forsterket helseutfordringene både fysisk og psykisk. Både blant kvinner som også før korona-krisen hadde det vanskelig, men også blant unge jenter som har fått begrenset sitt sosiale liv, sin skolehverdag og samtidig kanskje også har bekymret seg for sine foreldres og egen økonomi og opplevd en vanskelig hjemmesituasjon.

Lavterskeltilbud som styrker fysisk og psykisk helse

Situasjonen vi er i rammer oss alle, men samtidig blir det stadig synligere at den rammer de mest sårbare i samfunnet hardest. Etter flere års arbeid, viser senterets erfaringer at unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunns psykiske helse er tett koblet sammen med sosiale forhold, livssituasjon, økonomiske forhold og familierelasjoner og gjennom MiRA-Senterets helhetlige arbeid har det derfor vært svært viktig å kunne tilby et variert tilbud både gjennom våren og sommeren. Sommeraktivitetene for kvinner, barn og unge jenter har vært et forebyggende arbeid rettet mot psykisk helse, og mange har fortalt at tilbudet nærmest har fungert som terapi.

I sommer har MiRA-Senteret blant annet vært på tur med kvinner og barn til Hunderfossen og Bjørneparken og i mindre grupper av kvinner har vi hatt helgeseminar på Ble fjellstue. Sammen med både kvinner og unge jenter har psykisk helse og hverdagsmestring vært svært viktige tema og med unge jenter har vi kombinert workshops om fysisk og psykisk helse med spennende og grensetestene aktiviteter som klatring, go-kart og selvforsvarskurs. Aktiviteter som er både styrkende, nettverksbyggende og bevisstgjørende.

Når vi nå står ovenfor en ny høst og en situasjon der smittetallene igjen øker blir vi igjen minnet på hvor viktig det er å holde avstand. La oss likevel ta med oss viktige erfaringer fra våren og sommeren som har gått og vis hverandre nærhet! På avstand.