Gjennom den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv!» og prosjektet «Kompetente og trygge minoritetskvinner – en viktig ressurs i førstehjelpsberedskapen» setter MiRA-Senteret minoritetskvinner i førersete for både kunnskapshevingen og videreformidlingen av førstehjelpskompetanse lokalt og nasjonalt. Denne våren har senteret løftet frem og styrket minoritetskvinner som viktige ressurspersoner for et langsiktig beredskapsarbeid både gjennom lokale workshop og informasjonsformidling, utviklingen av en informasjonsvideo om førstehjelp tilpasset minoritetskvinner og nasjonalt webinar og workshops for skoleklasser i introduksjonsprogram og flyktningtjenester.

Medbestemmelse skaper autonomi og engasjementet  

Forskning viser at mennesker med minoritetsbakgrunn er overrepresentert i drukningsulykker og andre ulykker som kunne blitt forhindret med livreddende førstehjelpskunnskap. Derfor har flere kvinner med minoritetsbakgrunn engasjert seg og jobber forebyggende. Som en del av den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv!» bidrar MiRA-Senteret med å styrke minoritetskvinners engasjement og kompetanse rundt tema førstehjelp og sikkerhet. Gjennom Empowerment-baserte metoder som tar utgangspunkt i og utvikler hver enkelt kvinnes ressurser forteller kvinnene at de kjenner eierskap og føler medbestemmelse i arbeidet.

Nasjonale workshops og webinar om førstehjelpsberedskap i minoritetsbefolkningen

Både lokal og nasjonal erfarings- og kunnskapsdeling er viktig og gjennom samarbeid mellom minoritetskvinner selv og forskjellige instanser, aktører og organisasjoner kan vi sammen styrke førstehjelpsberdskapsarbeidet i Norge. Denne våren har MiRA-Senteret derfor gjennomført både digitale workshops og et nasjonalt webinar med fokus på førstehjelp i minoritetsbefolkningen. I samarbeid med 6 ulike voksenopplæringssentre og Flyktningtjenester rundt om i landet har vi arrangert digitale workshops om førstehjelp og psykisk helse for skoleklasser. Et arbeidet som har skapt stort engasjement blant de kvinnene, unge jentene og mennene som deltok Ved hjelp av workshopene ble flere mer interessert i førstehjelp og styrket sine førstehjelp forståelse og kompetanse. Minoritetsperspektivet i fokus rettet til førstehjelp og psykisk helse var også veldig viktig for en helhetlig forståelse og viktighet av førstehjelp og forebygging.  

MiRA-Senteret arrangerte i juni også et større nasjonalt webinar: «Førstehjelpberedskap i minoritetsbefolkningen», der vi gjennom varierte faglige innlegg løftet frem viktige erfaringer fra førstehjelpsarbeidet og hvorfor minoritetskvinners bidrag er så viktig og avgjørende. Gjennom webinaret ble det rettet fokus mot erfaringer og integrerings- og likestillingsutfordringer i Norge, og hvordan disse påvirker befolkningen både når det gjelder kunnskap, informasjon og forståelse av førstehjelp. En rekke ansatte både fra organisasjoner og offentlige instanser som arbeider med førstehjelp, forebygging, inkludering og integrering deltok på webinaret, og sammen delte vi erfaringer og kunnskap som kan bidra til å styrke førstehjelpsberedskapen i tiden fremover.

Informasjonsvideoer om førstehjelp, sikkerhet og brann

Gjennom at minoritetskvinner selv går på førstehjelpskurs og deltar på workshops på MiRA-Senteret opparbeider de seg kompetanse som de kan videreformidle til andre kvinner i sine nærmiljø. I samarbeid med ressursgruppen for prosjektet har MiRA-Senteret denne våren blant annet laget fire ulike informasjonsvideoer om hjertestans/infarkt, hjerneslag, drukning/livredning og brann.  Disse informasjonsvideoene ligger nå på vår hjemmeside og YouTube-side og vi oppfordrer både minoritetskvinner, familier og ansatte i offentlige instanser, organisasjoner og kvinnenettverker som jobber med integreringer, inkludering, førstehjelp og forebygging til å dele disse viktige informasjonsverktøyene videre, slik at viktig informasjon når ut til flere.

Viktigheten av trygghet og sikkerhet i sommer!

Ifølge Redningsselskapet, har 23 personer druknet hittil i år, og vi har dessverre kommet til måneder hvor risiko for drukning- og brannlykker er større. I år blir det også Norges ferie for mange av oss og det er derfor viktig at vi tar forhåndsregler og forebyggende for å hindre at vi mister flere liv gjennom for eksempel druknings-, brannulykker og andre alvorlige skader og ulykker som kan forebygges med kunnskap.

MiRA-Senteret oppfordrer alle til å ta i bruk det naturen og omgivelsene rundt oss har å by på og oppfordrer alle samtidig til å ha med seg appen; Hjelp 113, som turvenn på mobilen i tillegg til å søke økt kunnskap og kjennskap til viktige nødnumre blant barn som voksne.

 God sommer og tenk forebyggende!

Viktige numre å huske på i sommer! 

113Ambulanse
110Brann
112Politi
22 59 13 00Giftinformasjonen