Torsdag 23. november arrangerte MiRA-Senteret årets nasjonalkonferanse om utdanning for likestilling og integrering. Med rundt 110 tilhørere samlet på Håndverkeren i Oslo ble det en spennende og innholdsrik dag med mange interessante foredrag, innspill og diskusjoner.

Åpning ved H.M. Dronning Sonja og Oslos ordfører Marianne Borgen                                         

Tema for dagen var muligheter og utfordringer knyttet til det å tilegne seg kunnskap og ta selvstendige valg hva gjelder utdanning og yrkesopplæring blant kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Åpningen av årets nasjonalkonferanse ble både minneverdig og flott. Vi vil rette en stor takk til H. M. Dronning Sonja som også er MiRA-Senterets beskytter, og Oslos ordfører Marianne Borgen for å åpne konferansen. Tusen takk for at dere begge gjennom deres tilstedeværelse og deres innlegg bidro til å løfte frem viktigheten av utdanning i det norske samfunnet og skape en god ramme og inspirasjon for videre diskusjoner gjennom dagen.

Bilde: Ram Gupta/MiRA-Senteret
Bilde: Ram Gupta/MiRA-Senteret

 

Kunnskap er makt                                                                                                                                     

Fakhra Salimi, grunnlegger av og leder for MiRA-Senteret, tok deretter ordet. Hun tok opp FNs globale handlingsprogram om utdanning for en bærekraftig utvikling. Salimi påpekte hvordan kunnskap har utviklet seg på forskjellige felt i ulike deler av verden, og at det fremdeles i dag er store deler av verden som ikke har tilgang til utdanning. Dette er problematisk fordi kunnskap er makt og et viktig middel til økonomisk selvstendighet.

Utdanning for alle                                                    Neste taler på programmet var Steffen Handal, leder for Utdanningsforbundet. Handal snakket om viktigheten av utdanning for alle og hvordan språket er avgjørende for å få utbytte av utdanning og en avgjørende del av integreringen. Handal vektla imidlertid at integrering – til forskjell fra assimilering – handler om at kulturen gjensidig påvirker, og blir påvirket av de personene som bor i et land, enten de er etnisk norske eller innvandrere.

Mangfold i barnehager – ordenes betydning   

Også Ferruh Øzalp trakk frem viktigheten av språkforståelse. Øzalp, som er høyskolelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning, snakket videre om mangfold i barnehager og skoler. Hun viste hvordan barnehager og skoler har endret seg gjennom tiden, særlig språkfokuset. Hun pekte på viktigheten av både å jobbe med norskopplæring, men også morsmålsopplæring.

 

Mangfoldig kompetanse i kommuner og fylkeskommuner

Anne Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk hos KS, pekte i sitt foredrag på det økende behovet for mangfoldig kompetanse i kommuner og fylkeskommuner. Hun påpekte hvordan flere yrkessektorer kommer til å få et økende behov for arbeidskraft fremover, og at innvandrere er en viktig del av å fylle dette behovet av flere grunner. Hjertaas trakk avslutningsvis fram noen eksempler på hvordan ulike tiltak for å få flere ut i arbeid har fungert.

Ung i dagens samfunn  

Etter lunsj hadde vi gleden av å høre Busi Ncube fremføre noen av sine låter før den engasjerte forfatteren, Robin Richardson ledet konferansen videre. Han åpnet foredraget sitt med historien om en ung jente med bakgrunn fra Jordan og Palestina, som ble utsatt for mye mobbing i kjølvannet av terrorangrepene 11. september 2001. Richardson snakket videre om det å være ung i dagens samfunn, utenforskap, fordommer, forståelsen av godt og ondt, og hvordan kunnskap om andre personers bakgrunn og kultur åpner for et varmere samfunn.

Workshop og plenumsdiskusjon   

Varierte temaer og spennende foredragsholdere førte til et stort engasjement som tilhørerne tok med seg videre til workshopene i konferanseprogrammets andre del. I den ene workshopen, ledet av Nuray Yildrim ble det diskutert hvilke tiltak som bør iverksettes for å motvirke kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg blant unge arbeidssøkere, mens den andre workshopen ble innledet av Attia Mirza og satte fokus på hvordan utdannings- og yrkesopplæring i kombinasjon med språkopplæringen kan styrkes, med Gavie Nassiep i spissen. Deltakerne på workshopene representerte mange ulike fagmiljøer og mange delte sine perspektiver på de ulike problemstillingene.

Minoritetskvinners egne opplevelser                                                                 

Dagen ble avrundet av siste foredragsholder, Fauzia Ahmad, som snakket om minoritets-kvinners opplevelse av utdannings- og yrkessektor. Ahmad er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi ved Universitetet i London, og har gjennom sin forskning på minoritetskvinners identitet gjennomført flere intervjuer med minoritetskvinner i Storbritannia. Hun påpekte hvordan mange minoritetskvinner hun har snakket med står frem som pionerer som viser vei i samfunnet.

MiRA-Senteret ønsker å takke alle som bidro til en spennende og innholdsrik nasjonalkonferanse. For MiRA-Senteret er det viktig å skape arenaer for debatt og erfaringsutveksling for å gi fruktbare innspill til den offentlige debatten, særlig hva angår minoritetskvinner muligheter i Norge.  Vi gleder oss nå til videre arbeid med viktige innspill og ideer og synliggjøring av de mange konkrete tiltakene som både innlegg og diskusjoner på nasjonalkonferansen førte frem til.

Takk for alle bidrag, vi ser allerede frem mot neste års nasjonalkonferanse!