MiRA-Senteret mottok i 2016 H.M. Dronning Sonja sitt beskytterskap. En annerkjennelse som har bidratt til og både styrke Senterets arbeid med flerdimensjonal likestilling og inspirert en rekke minoritetskvinner til å fortsette sitt viktige arbeid i nærmiljøene. Når både et nytt år og en ny beskytterskapsperiode nå står for døren er MiRA-Senteret svært takknemlig for at vi får fortsette det viktige samarbeidet med Dronningen.

De siste årene har MiRA-Senteret hatt glede av Dronningens deltakelse på flere av våre arrangement og når korona-pandemien slo inn fikk MiRA-Senteret den 28.april videobesøk av Dronningen. Her berømmet hun veilederne i tiltaket «Mødre som veiledere» for deres frivillige innsats i en krevende tid utrykte også takknemlighet for et langvarig arbeid.

Dere har hjulpet så mange over lang tid. Jeg er dypt imponert over alt dere har fått til gjennom disse 30 årene, sa Dronning Sonja på videomøtet.

Dronningens beskytterskap er en viktig anerkjennelse og en stor inspirasjon for alle på MiRA-Senteret. Vi føler oss derfor beæret over at Dronningen nå har takket ja til å være MiRA-Senterets beskytter også de neste fire årene. H.M.Dronning Sonja innehar en unik bevissthet knyttet til viktigheten av å løfte frem minoritetskvinners egne stemmer, og bidrar gjennom sitt engasjement og sin kunnskap med viktige perspektiv inn i arbeidet med å skape et åpent og inkluderende Norge.

På MIRA-Senteret har vi sett hvordan Dronningens tilstedeværelse og ord har bidratt til å gjøre minoritetskvinner stolte over den innsatsen de gjør. Mange har også blitt inspirert til å delta og flere har blitt bevisste på hvordan de gjennom økt kompetanse og kunnskap om blant annet rettigheter i arbeidslivet, selv kan bidra til å skape et mer likestilt arbeidsmarked.

Med Dronningen som MiRA-Senterets beskytter styrkes vår posisjon i likestillings- og integreringsarbeidet og vi ser frem mot videre spennende samarbeid og dialog om viktige tema som angår minoritetskvinner i deres hverdag. Sammen skal vi fortsette videreutviklingen og styrkingen av våre helhetlige likestillings- og deltakelsesfremmende tilbud også i årene som kommer.