ImageImageImage

Den 10. juni var Arbeiderpartiet på MiRA-Senteret. Fra partiet stilte statsråd Anniken Huitfeldt og seniorrådgiver Sissel Salomon.

Skole og barnehage
• Arbeiderpartiet er imot kontantstøtten, og vil gradvis avvikle støtten når full barnehagedekning er oppnådd og alternative ordninger etablert.
• Arbeiderpartiet er for å tilby gratis kjernetid i barnehage for alle 3–5-åringer i områder med mange minoritetsspråklige, og vil utvide ordningen til flere områder enn i dag.
• Arbeiderpartiet er for å følge opp barn som har mangler i norskkunnskaper ved 4-årskontroll, samt deres foreldre.
• Arbeiderpartiet vil ha en gjennomgang av morsmålsopplæringen og vil at flere skal få tilbud om morsmålsopplæring som 2. fremmedspråk.
• Arbeiderpartiet vil videreutvikle ordningen med minoritetsrådgivere på skoler med flere enn 25 prosent elever med innvandrerbakgrunn.

Arbeid og integrering
• Arbeiderpartiet ønsker å gi innvandrerkvinner tilbud om kvalifiseringsprogram der arbeidsrettet norskopplæring kombineres med ordinær arbeidspraksis.
• Arbeiderpartiet mener at i stillinger i det offentlige hvor det er kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn skal minst én kalles inn til intervju.
• Arbeiderpartiet mener kvinner med innvandrerbakgrunn kan oppleve dobbel diskriminering (kjønn og etnisitet) og vil vie dette større oppmerksomhet.

Utlendingsloven: Visum, asyl og familiegjenforening
• Arbeiderpartiet vil opprettholde dagens
3-årsregel i forhold til opphold med selvstendig status.
• Arbeiderpartiet vil redusere antallet illegale innvandrere gjennom flere returavtaler og flere ressurser til Politiet.
• Arbeiderpartiet vil ta imot minst 1500 kvoteflyktninger.
• Arbeiderpartiet vil bedre samarbeidet med kommunene om etablering av asylmottak, og styrke kompetansen i mottakene.
• Arbeiderpartiet vil at enslige mindreårige asylsøkere skal få et omsorgstilbud gjennom barnevernet. Tilbudet skal gi det enkelte barn en trygghet og stabilitet mens de er i Norge.

Vold mot kvinner
• Arbeiderpartiet vil bekjempe tvangsekteskap ved å videreføre dagens handlingsplan mot tvangsekteskap.
• Arbeiderpartiet vil styrke rettssikkerheten for ofre for voldtekt og kjønnslemlestelse og utvide retten til bistandsadvokat.

ImageImage