ImageImageImage

Den 27. mai kom partileder Siv Jensen, medlem av Arbeids- og sosialkomiteen Kari Kjos, medlem i Justiskomiteen Solveig Horne, byråd for Helse og sosial Sylvi Listhaug og nestformann i FrPs Ungdom Hanne Blåfjelldal til MiRA-Senteret.

Skole og barnehage
• Fremskrittspartiet vil opprettholde kontantstøtten, men vil legge dagens støtte inn under en samlet barnetrygd.
• Fremskrittspartiet er imot morsmålsundervisning i skolen og mener morsmålsopplæringen faller utenfor det offentliges ansvarsområde.
• Fremskrittspartiet sier nei til at unge asylsøkere og flyktninger skal få rett til å ta utdanning med lønn som en del av introduksjonsprogrammet.
• Fremskrittspartiet er imot kvotering av innvandrere ved opptak til skole.

Arbeid og integrering
• Fremskrittspartiet er imot kvotering av innvandrere i arbeidslivet ved ansettelser.
• Fremskrittspartiet vil ha en begrenset arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS, men åpner opp for en tidsbegrenset arbeidsinnvandring i begrenset omfang og med innskrenket mulighet for varig opphold.
• Fremskrittspartiet ønsker likestilling på egne premisser og vil fjerne likestillingsloven og dagens ordning med likestillingsombud.

Utlendingsloven: Visum, asyl og familiegjenforening
• Fremskrittspartiet vil begrense mottak av personer fra land «utenfor den vestlige kulturkrets» herunder flyktninger, asylsøkere og mennesker på humanitært opphold og vil opprettholde dagens innvandringsstopp.
• Fremskrittspartiet stiller krav om minimum 15 års botid før et norsk statsborgerskap kan aktualiseres og godtar ikke doble statsborgerskap.
• Fremskrittspartiet slår fast at asylstatus kun må innvilges individuelt. Videre er det en klar forutsetning at flyktninger og asylsøkere som har fått oppholdstillatelse i Norge skal reise hjem til sine respektive hjemland når forholdene gjør det forsvarlig. Asylsøkere må i påvente av ferdigbehandlet søknad oppholde seg i lukkede mottak.
• Fremskrittspartiet vil begrense familiegjenforening til ektefelle og egne barn under 18 år. Ektefellene må ha fylt 24 år, og den samlede tilknytting til Norge må være større enn den samlede tilknytting til et annet land. Den (de) som ber om familiegjenforening, må kunne forsørge de som vedkommende innvilges gjenforening med. Tilknytningskravet faller bort når den som bor her har fylt 28 år.
• Fremskrittspartiet vil gjeninnføre et lovforbud mot søskenbarnekteskap generelt, med eventuelle muligheter for dispensasjonsrett. Ved søknad om familiegjenforening bør det brukes DNA-test for å forhindre slike ekteskap.

Vold mot kvinner
• Fremskrittspartiet tar sterk avstand fra ekteskap som inngås under tvang og arbeider mot tvangsekteskap, men konkretiserer ingen tiltak.

ImageImage