ImageImageImage

Den 9. juni besøkte Høyres leder Erna Solberg MiRA-Senteret sammen med rådgiver Anniken Hauglie.

Skole og barnehage
• Høyre vil videreføre kontantstøtten for å sikre foreldrene valgfrihet.
• Høyre er for å styrke tilbudet om 4-årskontroll, språkkontroll og opplæring av barn i innvandrerfamilier.
• Høyre mener morsmålsundervisning må være behovstilpasset. Morsmålsundervisning skal gis som et pedagogisk supplement for å lære seg norsk bedre.
• Høyre mener en må sørge for raskere godkjenningsordninger, bedre realkompetansevurdering og tilbud om oppdatering av kompetanse for å sikre at utdanningen innvandrerne allerede har, kan brukes i Norge

Arbeid og integrering
• Høyre er imot kvotering, men for positiv forskjellsbehandling.
• Høyre vil arbeide for en universell antidiskrimineringslov.
• Høyre vil sikre en forpliktende handlingsplan mot diskriminering på alle områder i samfunnet.

Utlendingsloven: Visum, asyl og familiegjenforening
• Høyre vil opprettholde dagens 3-årsregel i forhold til opphold med selvstendig juridisk status.
• Høyre mener behandlingen av den enkelte asylsøknad må skje så raskt som mulig og anledningen til å trenere hjemsendelse etter avslag må begrenses, samt at samarbeidet om returavtaler med andre asylmottakerland må styrkes.
• Høyre vil innføre et meldepliktsystem for personer som søker om asyl og som ikke bor på mottak, og for personer som har fått avslag og venter på utsendelse. Gjentatte brudd på meldeplikten må kunne føre til forvaring.
• Høyre er for å utvide antallet norsktimer i introduksjonsprogrammet til 300, og ytterligere 300 hvis man ikke består språktesten.
• Høyre vil innføre en obligatorisk språk- og kunnskapstest for alle som søker norsk statsborgerskap.

Vold mot kvinner
• Høyre vil forsterke arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og diskriminering.
• Høyre vil etablere systemer som gjør at helsepersonell melder kjønnslemlestelse til politiet og ikke bare til barnevernet.
• Høyre vil videreføre arbeidet med handlingsplanen mot tvangsekteskap, men er imot en 24-årsregel og et tilknytningskrav.

ImageImage