ImageImageImage

Den 3. juni besøkte Kristelig Folkeparti MiRA-Senteret og det var partiets nestleder Inger Lise Hansen og politisk rådgiver Gunnhild Sørås som kom.

Skole og barnehage
• Kristelig Folkeparti vil tilby gratis kjernetid for minoritetsbarn fra de er 3 år.
• Kristelig Folkeparti vil ha oppsøkende integreringskonsulenter i barnehagene.
• Kristelig Folkeparti vil øke kontantstøtten slik at den utgjør 40 prosent av kostnadene ved drift av barnehageplass, samt tilby norskkurs med barnepass uten at støtten forsvinner.
• Kristelig Folkeparti støtter et fritt skolevalg og mener foreldrene har rett til å velge alternativ skolegang for sine barn om de ønsker det.
• Kristelig Folkeparti er for morsmålsundervisning i skolen.

Arbeid og integrering
• Kristelig Folkeparti er for kvotering som et virkemiddel.
• Kristelig Folkeparti vil innføre anonyme søknader som et ledd for å få innvandrere inn på arbeidsmarkedet.
• Kristelig Folkeparti vil motarbeide diskriminering i arbeidslivet. De vil innføre en aktivitetsplikt mot etnisk diskriminering, samt bruke lønnstilskudd overfor kvalifiserte personer med minoritetsbakgrunn for å heve minoritetsandelen.
• Kristelig Folkeparti er for å øke antall norsktimer i introduksjonsprogrammet etter individuell vurdering og mener finansieringsordningen for språkopplæring må gjennomgås for å sikre tilstrekkelige ressurser.
• Kristelig Folkeparti vil at alle nye innvandrere skal gjennomgå en obligatorisk norsk- og samfunnsopplæring.

Utlendingsloven: Visum, asyl og familiegjenforening
• Kristelig Folkeparti ønsker at Norge skal ta imot minst 2.000 overføringsflyktinger fra FN årlig.
• Kristelig Folkeparti mener de utlendinger som etter avslått asylsøknad ikke kan returneres til sitt hjemland må få midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse.
• Kristelig Folkeparti er imot aldersgrense ved familiegjenforening.
• Kristelig Folkeparti vil utvide introduksjonskurset til og også gjelde de som kommer hit som ledd av familiegjenforening.
• Kristelig Folkeparti mener at utlendingers botid må kunne vektlegges i vurderingen av opphold på grunnlag av sterke menneskelige hensyn og særlig tilknytning til Norge.
• Kristelig Folkeparti mener alle nyankomne flyktninger må få tilbud om en flyktningguide i sitt nærmiljø.
• Kristelig Folkeparti mener at enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger først og fremst må få et tilbud om fosterhjem i stedet for å sitte på et mottak.

Vold mot kvinner
• Kristelig Folkeparti vil videreføre og styrke handlingsplanen mot tvangsekteskap.
• Kristelig Folkeparti vil arbeide mot kjønnslemlestelse ved å inngå dialog med minoritetsmiljøene, skjerpe lovgivningen, samt styrke ressursene til politi- og påtalemyndighet til å etterforske de grove overgrepene. I de tilfellene der kjønnslemlestelse forekommer bør det kunne være grunnlag for omsorgsovertakelse.

ImageImage