ImageImageImage

Den 18. mai kom Rødts partisekretær Beth Hartmann til dialoglunsj på MiRA-Senteret.

Skole og barnehage
• Rødt vil fjerne kontantstøtten.
• Rødt er imot private barnehager og skoler.
• Rødt mener at retten til morsmålsundervisning må gjeninnføres der den er fjernet.

Arbeid og integrering
• Rødt er imot forbud mot hijab eller niqab.
• Rødt vil at rasismeparagrafen (§ 135 A) blir håndhevet. Loven må bedres for å ramme rasistiske handlinger og propaganda.

Utlendingsloven: Visum, asyl og familiegjenforening
• Rødt sier nei til visum som innvandringspolitisk virkemiddel og kontrolltiltak for å stoppe utlendinger før de når den norske grensen. Rødt vil øke antall kvoteflyktninger.
• Rødt vil fjerne gebyrene for å søke oppholdstillatelse og 3-årsregelen. Rødt mener at en som gifter seg med en som har oppholdstillatelse i Norge automatisk må oppnå egen oppholdstillatelse.
• Rødt vil at asylsøkere skal ha tilgang på tilpassede helsetjenester, og ønsker å styrke kompetansen innenfor traume- og krisebehandling i kommunenes førstelinjetjeneste.
• Rødt mener at kjønnsbasert forfølgelse skal gi rett til asyl.
• Rødt mener innvandrere må få advokathjelp fra første dag de er i Norge. Advokatene må være uavhengig av staten og bistå innvandrerne frem til en rettferdig ferdigbehandling av asylsøknaden foreligger.
• Rødt mener at staten må fullfinansiere bosettingen for de som får innvilget asylsøknaden sin. Rødt mener også det må gis en økonomisk støtte ved familiegjenforening. Familiens medlemmer skal ha rett til arbeid og trygderettigheter.

Vold mot kvinner
• Rødt vil støtte organisasjoner som jobber mot kjønnslemlesting. Rødt er imot tvangsundersøkelser av jenter og vil øke midlene til forebyggende arbeid. Videre vil Rødt arbeide for at kompetansen til ansatte i skole, helse- og sosialsektoren styrkes slik at de kan tilby kvalifisert hjelp til de personer som er utsatt for kjønnslemlesting.
• Rødt er imot tvangsekteskap, men konkretiserer ikke sine tiltak.

ImageImage