ImageImageImage

Den 17. juni besøkte Sosialistisk Venstre MiRA-Senteret. På møtet kom partisekretær Silje Schei Tveitdal og leder for etnisk likestillingsutvalg Gülay Kutal.

Skole og barnehage
• SV er imot kontantstøtten.
• SV vil innføre gratis kjernetid på alle alderstrinn i barnehagen i områder der konsentrasjonen av språklige minoriteter er høy.
• SV mener det må ansettes flere tospråklige assistenter.
• SV er for morsmålsundervisning i skolene. Unger må få tilpasset morsmålsopplæring i form av lese- og skriveopplæring og tospråklig fagopplæring på sitt morsmål.
• SV vil innføre en tolkebistand på foreldremøter i barne- ungdoms- og videregående skole.
• SV vil gjøre det enklere å få tidligere utdannelse og relevant arbeidserfaring godkjent.

Arbeid og integrering
• SV vil innføre kvotering av minoritetsspråklige arbeidssøkere ved ansettelse i offentlig sektor.
• SV støtter ikke anonyme søknader.
• SV er imot å forby klesdrakter eller kleskoder som uttrykker kulturell, sosial eller religiøs tilhørighet.
• SV vil innføre en aktivitets- og rapporteringsplikt mot etnisk diskriminering i arbeidslivet.
• SV vil bekjempe trakassering, rasisme og vold rettet mot etniske minoriteter aktivt. Blant annet vil SV at politiet skal følge nøye med på utviklingen i de høyreekstreme miljøene.

Utlendingsloven: Visum, asyl og familiegjenforening
• SV er imot 3-årsregelen og mener individet skal ha selvstendig juridisk status fra dag en.
• SV vil verne retten til asyl, og sikre folk som flykter til Norge en rettferdig behandling av sin søknad.
• SV vil styrke asylsøkeres rettsikkerhet og mener utlendingsnemnda må erstattes av et system med særdomstol.
• SV vil sikre kvinners rett til å få innvilget asyl på bakgrunn av kjønnsbasert forfølgelse i hjemlandet.
• SV vil arbeide for at alle typer oppholdstillatelse skal gi rett til familiegjenforening. Videre vil SV at familiegjenforening må gis uten noe tilleggskrav i form av botid, arbeid, økonomi eller lignende.
• SV vil gi tilbud om norskopplæring, psykiatrisk hjelp, ulike velferdstilbud og barnehage til flyktninger og asylsøkere.

Vold mot kvinner
• SV mener kjønnslemlestelse er et svært grovt og ulovlig overgrep. SV vil arbeide mot kjønnslemlestelse gjennom informasjonstiltak, styrke skolehelsetjenesten, øke kompetansen i skoler og barnehager og bedre hjelpetilbud til de som frykter, eller har blitt utsatt for, overgrep. SV vil foreslå påbud om offentlig påtale ved kjønnslemlestelse.
• SV mener tvangsekteskap er ulovlig og at det er opp til den enkelte å velge hvem og når en vil gifte seg.

ImageImage