ImageImageImage

Den 11. mai kom Venstres nestleder Trine Skei Grande og politiske rådgiver Ingvild Boe Hornburg til MiRA-Senteret.

Skole og barnehage
• Venstre vil forlenge dagens introduksjonstid og belønne de innvandrerne som består norsktesten etter endt introduksjonskurs. Venstre ønsker å gjøre en del av stønaden om til bonus.
• Venstre støtter ikke en parallell morsmålsundervisning, men ønsker å innføre et obligatorisk 2. fremmedspråk på mellomtrinnet (4.–7. klasse).
• Venstre er imot norsk som andrespråk hos norskfødte med innvandrerforeldre.
• Venstre ønsker ikke en minoritetsrådgiver på enhver videregående skole, men slår fast at skolens sosialfaglige rådgiving må styrkes totalt.

Arbeid og integrering
• Venstre foreslår å innføre anonymiserte søknader i offentlig sektor.
• Venstre er imot kvotering av minoriteter i offentlig sektor.
• Venstre vil utvide dagens jobbsøkervisum slik at folk utenfor EØS kan få søke jobb i Norge.

Utlendingsloven: Visum, asyl og familiegjenforening
• Venstre vil arbeide for at terskelen for å få visum til Norge skal senkes, at saksbehandlingstiden reduseres og at antall visumpliktige land reduseres.
• Venstre er for å grunnlovsfeste retten til å søke asyl, og lovfeste en kortere saksbehandlingstid. Venstre mener asylsøkere må gis mulighet til å arbeide mens søknaden behandles.
• Venstre vil senke terskelen for å få asyl på grunn av kjønnsbasert forfølgelse.
• Venstre vil opprettholde 3-årsregelen, men understreker at det må føres en liberal praksis om fravik fra 3-årsregelen i de tilfellene hvor kvinner utsettes for vold.
• Venstre er imot å innføre en aldersgrense for familiegjenforening, men mener en må bekjempe de negative sidene ved familiegjenforening med treffsikre tiltak.

Vold mot kvinner
• Venstre vil videreføre og styrke handlingsplanen mot tvangsekteskap. Venstre vil blant annet innføre en viljesærklæring for alle som er lovlig bosatt i Norge og som skal reise for å gifte seg utenfor EU/EØS. Venstre vil videre øke kunnskapen mot tvangsekteskap i skoleverket, helsevesenet, blant fritidsarbeidere og andre som jobber med unge.
• Venstre mener Norge må bekjempe tvangsekteskap i miljøene, ikke ved landegrensene.

ImageImage