MiRA-Senteret ønsker å berømme minoritetsjenter som nå viser mot til å kreve retten til selvbestemmelse over eget liv. Allerede i juni kunne barnevernet i Drammen fortelle om minoritetsjenter som frykter de skal tvangsgiftes i sommerferien. To av jentene inngikk en skriftlig avtale om at barnevernet skulle finne jentene om de ikke kom tilbake til skolestart. I skrivende stund er UDI koblet inn i saken.

Empowerment nytter
MiRA-Senteret ser på jentenes handlig som svært viktig og viser at flere års satsning på bemyndiggjøring av minoritetsjenter, nytter. MiRA-Senteret har i alle år ment at forebyggende og rettighetsorientert arbeid er viktig redskap for at jenter skal bli selvstendige og sterke individer i kampen mot tvang og vold. Minoritetskvinner har i alle disse årene forsøkt å sette fokus på at jentene må styrkes i troen på at de kan ta eget valg. Gjennom kunnskap om egne rettigheter har vi oppfordret minoritetsjenter til å delta i egen frigjøringskamp. Jentene viser nå at de kan bryte med kvinneundertrykkende mekanismer som finnes innad i ulike miljøer, men de er samtidig bevist på de strukturelle hindrene som finnes i det norske samfunnet.

Drammensjentenes mot og styrke gir også viktige signaler til annen ungdom som ønsker å leve sine liv på egne premisser. Den viser også hvor viktig det er at hjelpeapparatet kan håndtere saker minoritetsjenter kommer med og tilrettelegger for at de får den hjelpen de har krav på.

Minoritetsjenter viser muskler nå. Samtidig som de ønsker en dialog med sine foreldre, krever de beskyttelse mot overgrep. De ønsker ikke lenger å være usynlige, men tør å stå frem med egne meninger og løsninger. De er på vei til å bli en selvstendig og en sterk generasjon, som vil leve sine liv på egne premisser. De vil ha samme muligheter og rettigheter som andre ungdom. De vil ha retten til å utdanne seg, få jobb og gifte seg med en de selv velger. De vil ta kontroll over egne liv og bli sett på som likeverdige mennesker i dette samfunnet.

Jentenes handlinger viser at empowerment og forebyggende arbeid mot vold og undertrykking av kvinner og jenter nytter. Den viser at jentene ikke lenger vil godta enhver løsning som myndighetene tilbyr. De krever handling, både fra myndighetene, barnevernet, skoler, frivillige organisasjoner og av sine foreldre.

MiRA-Senteret oppfordrer politikere og ansvarlige myndigheter til å ta signalene minoritetsjenter nå sender. Styrk jentenes tilgang til hjelpeapparatet og tilrettelegg for at de får den hjelpen de har krav på. Gi jentene mulighet til å utvikle seg til å bli sterke individer, slik at de kan stå imot tvangsekteskap. Drammensjentene har vist at de gjennom bevisstgjøring og informasjon om egne rettigheter, har tatt kampen i egen hånd. De har synliggjort et viktig tiltak mot tvangsekteskap. Det er nå opp til ansvarlige myndigheter å anerkjenne de metoder minoritetskvinner- og unge jenter har bidratt med i arbeidet mot vold, tvang og overgrep.

Minoritetsjenter har tatt ordet. De bryter lenkene og krever sin rett til å leve et liv uten vold, overgrep og undertrykking.