MiRA-Senteret er en kunnskapsbank i minoritetskvinners levekår og rettigheter i Norge. Ukentlig mottar Senteret henvendelser fra ansatte i offentlige institusjoner over hele landet som ønsker veiledning og informasjon om minoritetsperspektivet. Noen av de som tar kontakt med MiRA-Senteret trenger råd i enkeltsaker, mens andre er ute etter å styrke egen mangfoldskompetanse. Som en kunnskapsbank, driver Senteret et omfattende informasjonsvirksomhetsarbeid og offentlig kompetanseheving. Nylig avsluttet vi en landsdekkende webinarrekke, og har med denne serien kurset over 230 offentlige ansatte i minoritetstematikk.

MiRA-Senteret er oppdatert på hvilke utfordringer minoritetskvinner og unge jenter møter på, og Senteret engasjerer seg i den politiske debatten som angår deres rettssikkerhet. Kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn er en mangfoldig og kompleks gruppe, som ofte har til felles en rekke sårbarhetsfaktorer og tilleggsutfordringer. Disse gjør seg spesielt gjeldene i volds- og maktforhold, i arbeidslivet og i møte med det offentlige byråkratiet. Og under koronapandemien har de gjort seg gjeldene i form av høy grad av permittering, diskriminering og smitteutsatthet.

Det er snart gått et helt år siden Norge ble rammet av koronapandemien, og året har synliggjort viktigheten av minoritetskompetanse i offentlig sektor. MiRA-Senteret mener det er nødvendig med et kompetanseløft i det offentlige hjelpeapparatet. Minoritetskvinner topper flere statistikker knyttet til dårligere helse, arbeidsledighet, vold i nære relasjoner og partnerdrap. Styrket kunnskap om minoritetsperspektivet, som kjennskap til sårbarhetsfaktorer og tilleggsutfordringer blant denne gruppen, vil kunne bidra til bedre veiledning og at relevante vedtak fattes av offentlig ansatte. Dette vil på sikt kunne forebygge vold i nære relasjoner, samt bidra til økt deltagelse i samfunnet og arbeidslivet.

Landsdekkende webinarrekke om vold og traumer i et minoritetsperspektiv

De siste tre månedene har MiRA-Senteret gjennomført fire webinarer med over 230 deltagere fra hele landet. Det var deltagere med fra blant annet NAV, IMDi, krisesentre, helsestasjoner, skoler, flyktningtjenester og voksenopplæringssentre. Senterets mål med disse webinarene har vært å dele Senterets kunnskap og erfaringer, samt å komme i dialog med hjelpeapparatet om hvilke utfordringer de møter på i sitt arbeid med minoritetskvinner og unge jenter. Flere har gitt uttrykk for utfordringer knyttet til kommunikasjon med brukergruppen og lav minoritetskompetanse.

MiRA-Senteret har fått svært gode tilbakemeldinger på webinarene. De som deltok beskriver de som nyttige og lærerike, og at de vil kunne ta i bruk det de har i lært i sitt arbeid.

MiRA-Senteret ser frem til å videreføre dette viktige arbeidet inn i det nye året, og ber interesserte om å ta kontakt med osspost@mirasenteret.no

Se gjerne også nærmere på senterets informasjonsbrosjyrer, rapporter og bøker her!