Covid-19 pandemien har vært en stor del av livet vårt i over halvannet år nå og vi alle har kjent og følt på belastningene dette har medført. Samtidig vet vi at pandemien har truffet befolkningen skjevt, og at innvandrerbefolkningen har vært spesielt hardt rammet på flere områder. Vi lever fortsatt i en uforutsigbar situasjon og når man følger nyhetsbildet om koronapandemien ser man stadig nye vinklinger og informasjon som det er viktig å få med seg, men som kan være krevende å følge med på. Ekspertgruppen som har utredet koronapandemien for innvandrerbefolkningen har nå kommet med sin rapport, og MiRA-Senteret ønsker at vi alle tar med oss erfaringer fra det siste året inn i sommeren. Dette for å sikre sårbare grupper i samfunnet både gode og inkluderende opplevelser, trygghet og oppdatert og nyansert informasjon.

Ekspertgruppen med viktige anbefalinger til tiltak!

Rapporten fra ekspertgruppen [1] ble lansert 23.juni. MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi har sittet i ekspertgruppen og slik bidratt inn i arbeidet med å utforme viktige tiltak både på kort og lang sikt. I ekspertgruppens rapport løftes det frem viktigheten av fortsatt styrking og spissing av tiltak, både knyttet til å redusere barrierer mot vaksinering og målrette viktige kommunikasjonstiltak. Det rettes også fokus mot at pandemien har synliggjort at vi har for lite kunnskap om minoritetshelse og at vi blant annet bør sette i gang kartleggingsarbeid og utforme permanente strukturer for gode helseregisterdata og for brukermedvirkning og brukerinvolvering i helsesektoren. Ekspertgruppen kommer også i rapporten med både kortsiktige integreringstiltak for å kompensere for pandemien og langsiktige anbefalinger til integrering etter pandemien. I denne sammenheng løftes det frem både viktigheten av språk- og digitaliseringsløft i tillegg til videre offentlige utredninger. I disse påpekes det også at det er viktig å inkludere et helsefokus, se på hvordan offentlig sektor kan tilpasse seg en mer mangfoldig befolkning i en beredskapssammenheng, og vurdering eventuelle strukturelle barrierer mot likeverdige offentlige tjenester.

Kombinasjon av lavterskeltilbud og målrettet informasjonsformidling gjennom sommeren!

Under hele pandemien har sivilt samfunn og ressurspersoner innad i minoritetsmiljøene vært en avgjørende ressurs og når kunnskaps- og integreringsminister, Guri Melby mottok rapporten fra ekspertgruppa[2], løftet statsråden igjen frem viktigheten av enkeltpersoners og organisasjoners ekstraordinære arbeid under pandemien. I det videre arbeidet med innretting og spissing av tiltak vet vi derfor at frivillige organisasjoner og viktige ressurspersoner med tillit og bredt nettverk vil fortsette å spille en nøkkelrolle.

På MiRA-Senteret har vi hele veien kombinert informasjonsformidling om korona, med lavterskeltilbud, og når vi nå går sommeren i møte fortsetter vi dette viktige arbeidet.

MiRA-Senteret holder åpent hele sommeren!

MiRA-Senteret holder åpent hele sommeren og vil blant annet holde kontinuerlige workshops med oppdatert informasjon om smittevernregler og vaksinasjon. Være synlig rundt omkring i Oslo by gjennom standvirksomhet, i tillegg til at vi vil arrangere ulike aktiviteter for kvinner, barn og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om våre aktiviteter gjennom sommeren ved å ringe oss på telefon 22 11 69 20

Smittevern gjennom sommeren:

MiRA-Senteret ønsker også å minne alle på at, selv om vi går mot en gradvis gjenåpning av samfunnet og vi kan møtes flere samtidig enn før, er det likevel viktig å opprettholde smittevern gjennom sommeren. Vask hender, bruk antibac, hold avstand og bruk munnbind ved behov.

#På avstand er vi sammen! #duerikkealene

Her kan du lese om smitteverntiltak, reiseråd, vaksinering gjennom sommeren og annen viktig oppdatert korona informasjon på flere språk:

Informasjon om korona på andre språk – helsenorge.no

Andre tjenester som tilbyr koronainformasjon på telefon på flere språk:

Helsenorge.no: Informasjonstelefon om korona – helsenorge.no

Helsedirektoratet: Koronatelefon på flere språk – Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet: Informasjonstelefon koronavirus – FHI


[1] Kunnskapsdepartementet (2021). Rapport fra ekspertgruppe. Innvandrerbefolkningen under koronapandemien. Smitte, vaksine og konsekvenser for integreringen. https://www.imdi.no/contentassets/c10db702b4fc4c25b6c0d2073a05617b/innvandrerbefolkningen_under_koronapandemien.pdf

[2] Regjeringen (2021) Ekspertgruppa som har sett på koronatiltak retta mot innvandrarar, leverer sluttrapporten sin til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby onsdag 23. juni.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekspertgruppa-som-har-sett-pa-koronatiltak-retta-mot-innvandrarar-leverer-sluttrapporten-sin-til-kunnskaps-og-integreringsminister-guri-melby-onsdag-23.-juni/id2862883/