Valget er over og MiRA-Senteret gratulerer partiene med vel overstått valgkamp, og de Rødgrønne partiene med flertall og muligheter til å danne regjering. Årets valg er historisk på mange måter. Aldri før har så mange nordmenn med innvandrerbakgrunn kommet inn på Stortinget, og aldri før har så mange kvinner med innvandrerbakgrunn vært representert. Mangfold er viktig og MiRA-Senteret mener det er en seier for norsk demokrati at politikken begynner å gjenspeile samfunnet slik det er idag.  

Ved veis ende er også MiRA-Senterets valgkampanje «Din stemme teller – bruk den nå!». Fra april til valgdagen har kampanjen bevisstgjort jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn om valget og viktigheten av å bruke stemmeretten. Gjennom dialogmøter med politiske partier og punktmarkering har kampanjen også synligjort minoritetskvinners perspektiver i norsk likestillingspolitikk med tiltak den kommende regjering burde iverksette. Som en avslutning på det viktige arbeidet arrangerte MiRA-Senteret punktmarkering, lørdag 4.september ved Nationaltheatret. En video med innblikk i appeller, musikk, god stemning og opptog forbi alle de politiske partienes valgboder v/Karl Johan kommer om kort tid!

Når Jonas Gahr Støre nå samler partiene rundt forhandlingsbordene, mener MiRA-Senteret en inkluderende politikk som reflekterer hverdagssutfordingene til jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn bør være høyt prioritet.

MiRA-Senteret ønsker derfor å minne den kommende regjeringen på seks krav vi har jobbet konsekvent med under hele valgkampanjen.

  • Likeverdige helsetjenester til alle

Forskningsrapporter, ansatte i det offentlige hjelpeapparatet og MiRA-Senterets mangeårige erfaringer viser at tilgang på likeverdige helsetjenester er skjev fordelt i samfunnet. Flere minoritetskvinner opplever utfordringer som at de ikke blir forstått av helsepersonell eller får tilstrekkelig hjelp med sine plager på ulikt vis. MiRA-Senteret etterlyser styrking mangfolds kompetansen i helsesektoren og krever at ny regjering prioriterer likeverdige helsetjenester til alle!

  • Bedre beskyttelse av voldsofre

Stadig flere kvinner med minoritetsbakgrunn lever med drapstrusler og er utsatt for vold i nære relasjoner. Likevel har disse kvinnene langt dårlige rettsikkerhet enn norske statsborgere. Kvinner uten selvstendig oppholdstillatelse eller med midlertidig opphold er sårbare både når det gjelder å bli utsatt for vold, men også når det gjelder å få hjelp til å håndtere situasjonen. MiRA-Senteret etterlyser forebygging og krever bedre beskyttelse av voldsofre!

  • Tiltak mot ulikhet blant barn og unge

Samfunnets strukturelle skjevheter har blitt forsterket under pandemien, og dette reflekteres særlig i barn og unges oppvekst vilkår. En familie med mindre råd har begrenset muligheter til å dekke sine behov og barnefattigdom særlig knyttet til minoritetsfamilier har økt.  MiRA-Senteret etterlyser strategier for å utjevne disse forskjellene og krever tiltak mot ulikhet blant barn og unge!

  • Ytringsrom uten rasisme

Hatefulle ytringer har blitt vanlige i norske ytringsrom og personer med minoritetsbakgrunn opplever mer hets enn den øvrige befolkningen. Forskning viser at denne type diskrimering har store negative konsekvenser, både på samfunnsdeltakelse og offerets psykiske helse. MiRA-Senteret krever tilstrekkelig håndtering av usaklige argumenter i samfunnsdebattene og krever et ytringsrom uten rasisme!

  • Lønnet arbeid til alle

Forskning viser at arbeidsledighet blant kvinner med minoritetsbakgrunn er høyere enn blant øvrig befolkning og at svært mange går på arbeidsmarked tiltak gjennom NAV. Her blir mange lovet gode framtidsutsikter og muligheter for fast arbeid, mens realiteten er at de blir brukt som gratis arbeidskraft. MiRA-Senteret mener all arbeidskraft skal være lønnet og denne type grov utnyttelse må slås ned på og krever derfor lønnet arbeid til alle!

  • En rettferdig utlendingslov

Innstramninger i familiegjenforening, øking av botidskrav og forhøyet språkkrav er alle eksempler på endringer i utlendingsloven som svekker minoritetskvinners sikkerhet, rettigheter og deltakelse i det norske samfunn. For kvinner som er utsatt for eller lever med vold i nære relasjoner er utfallet langt verre. MiRA-Senteret mener en integreringspolitikk må inkludere rettigheter og krever derfor en rettferdig utlendingslov!

MiRA-Senteret ønsker partiene lykke til i arbeidet med ny regjering og forventer å se at ny regjering satser på inkludering av minoritetskvinners perspektiver i norsk likestillingspolitikk!