Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: MiRA – 30 år siden!  Hver måned legger vi ut et avsnitt fra tidligere publiserte artikler.

Utdrag fra:

En annerledes likestillingskamp

Publisert i MiRA-Magasinet 1 -2002

Forfatter: Fakhra Salimi

«Norges første møte med svarte innvandrerkvinner kom først på slutten av 60-tallet. De kom til landet i en tid hvor norske kvinner var kommet langt i kampen for å sette kvinnespørsmål på dagsordenen. Den norske kvinnebevegelsen var i gang med en historisk diskusjon om kvinners rolle i forhold til mannsrollen. Likestillingskampen dreide seg om kjønnsroller og synliggjøring av kvinner og deres rettigheter. Viktige premisser ble lagt for utviklingen av et likestilt samfunn for kvinner og menn, og den offentlige likestillingspolitikken ble utformet med Likestillingsråd og likestillingslov…»

«For at likestillingspolitikken skal være inkluderende, er det vesentlig at minoritetskvinner selv får komme til orde og være med å utforme strategier om mål. På nittitallet har debatten dreid seg mot en forståelse av at innvandrerkvinners kamp for likestilling ikke bare er et spørsmål om kjønn. Som svarte og minoriteter, og som kvinner hvis historie i det norske samfunn begynte på bunnen av samfunnet, er det også andre spørsmål som må inkluderes i debatten. De frivillige organisasjonene, kvinneaktivister og kvinneforskere har begynt å se det mangfoldet som eksisterer i dag. Utfordringen er nå å se på hvordan dette nye realitetsbilde kan utvikles innenfor kjønnsforskningen. Det må drøftes hvilken plass minoritetskvinner har i samfunnets virkelighet, og hvilke ressurser de representerer».

Ønsker du å lese hele artikkelen? Da kan du bestille en kopi av den ved å sende en e-post til post@mirasenteret.no