Minoritetskvinner er en heterogen gruppe med ulike tilnærminger til seksualitet. Felles for dem, er at de ofte utelates av samtalen når det kommer til seksualitet. Denne utelatelsen bygger i stor grad på fordommer og skam i befolkningen på generelt grunnlag. Dersom ikke minoritetskvinner inkluderes i denne samtalen vil de være lettere disponert for de reelle helseutfordringene en seksuell uhelse medfører. Det er dette, MiRA – Senteret ønsker å kjempe mot, med kampanjen Min kropp – Mine grenser.

MiRA-Senteret mener en ha god seksuell helse er ditt beste selvforsvar mot grenseoverskridende situasjoner. Skam og tabuer knyttet til kvinners seksualitet kan i ytterste konsekvens bidra til at kvinner opplever flere grenseoverskridende seksuelle situasjoner. Dette kan ikke fortsette.

Kunnskap gir handlingsrom og MiRA-Senteret er klare for et empowerment-rettet kunnskapsløft som fokuserer på klarsonen istedenfor gråsonen.

Konsekvensene av seksuell vold er mange, fra negativt selvbilde/selvfølelse/liten selvtillit, manglende tro på egne vurderinger og virkelighetsoppfatning til skam, skyldfølelse, tristhet og vanskeligheter med å etablere relasjoner eller knytte følelsesmessige bånd til andre mennesker. Listen over disse konsekvensene er lang, og vi kan og inkludere forvirring, svimmelhet, konsentrasjon- og hukommelsesvansker, mareritt, søvnvansker, generell tretthet, sinne og sosial tilbaketrekning blant konsekvensene. MiRA – Senterets «empowerment» rettede inngang

Hva er egentlig seksuell helse?
Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer seksuell helse sånn:

«Seksuell helse handler om seksuell lyst, både den fysiske, psykiske, følelsesmessige og sosiale lysten. God seksuell helse handler ikke bare om fravær av sykdom eller handicap. God seksuell helse krever en positiv og respektfull tilgang på seksualitet og seksuelle forhold. God seksuell helse handler om å ha lystfylte og trygge seksuelle opplevelser, frie for tvang, diskriminering
og vold. For å ha god seksuell helse må det enkelte individs rettigheter respekteres og beskyttes.»

Seksuell helse handler altså om en positiv og respektfull tilgang på både fysisk, psykisk, følelsesmessig og sosial lyst. Fordommer som rammer minoritetskvinners seksuelle helse går ofte ut på at kunnskap om tema ikke er relevant, aktuelt eller ønsket av minoritetskvinnene selv. Samtlige av kvinnene i MiRA-Senteret sitt nettverk kan kontant avkrefte at seksuell helse er et tema de selv ikke ønsker kunnskap om. Dette inkluderer unge(13-18 år), eldre(50+) og alle aldre imellom, religiøst praktiserende og omskjærte kvinner. I MiRA-Senterets pågående undersøkelse om tema svarer 100% av respondentene at tema seksuell helse er viktig (12,5%), eller veldig viktig (87,5%).

Bekjempe seksuell uhelse
Kampanjen «Min kropp – Mine grenser». Kampanjen «Min kropp – Mine grenser» er bygget opp rundt tre nivåer for å bekjempe seksuell uhelse. Den favner temaer som opplysning om vold, sosial kontroll, grensesetting, medisinske smertelidelser, og oppmuntring til selvrefleksjon.

På et samfunnsplan skal kampanjen bidra til økt kunnskap blant hjelpeapparatet, skoler og helsetjenester om minoritetskvinner- og unge jenters utfordringer. Mens den blant minoritetsbefolkningen vil kunne spre informasjon som kan skape holdningsendring. Kampanjen vil på det individuelle plan, fokusere på «empowerment» og sånn oppmuntre kvinner og jenter til å ta egne valg samt skape trygge møtesteder der kvinner og jenter på tvers av generasjoner og kulturell bakgrunn kan møtes og styrke hverandre.

Selve kampanjepakken «Min kropp – Mine grenser» inneholder:

Workshop for unge jenter/kvinner om «Min kropp – Mine grenser». Foredrag for lærere, introduksjonsprogrammer, ansatte ved voksenopplæring, mfl. om relevante temaer innenfor kampanjen. Informasjonsmateriell som animasjonsfilmer og podkast inkluderes også i forhold til kampanjepakkens tematikk. Den delen av kampanjen som retter seg spesielt mot minoritetskvinner og unge jenter – består av en plakat på innsiden av toalettdørene. Toalettet lager et rom hvor kvinnene er alene, og kan konfronteres og informeres uten å bekymre seg for om reaksjonen hennes granskes av andres blikk. Hun kan sluke kunnskapen hun presenteres for, uten å måtte stå til rette for denne interessen.

Doavisen som skaper et trygt rom
Kampanjen «Min kropp – Mine grenser» snakker til kvinner gjennom en god gammeldags doavis. En doavis som skal dele kunnskap og oppfordre til refleksjon, samtidig som den henviser og oppmuntrer til å oppsøke mer informasjon fra pålitelige og medisinskfaglige vulva.no (for de av dere som ikke kjenner vulva.no fra før, er det en nettside presentert av Vulvaforum: som består av autorisert helsepersonell fra blant annet sex og samfunn og Nasjonal Kompetansetjeneste for Kvinnehelse med fler). Doavisen har et budskap som skal være informativt og samtidig oppfordrer til selvstendig refleksjon. I tillegg lar doavisen jentene ta direkte kontakt med MiRA – Senterets egne gratis og anonyme chat-tjeneste. Gjennom en QR-kode, som disse rare pandemi-årene har gjort de fleste av oss fortrolige med, kan jentene og kvinnene stille spørsmål eller bare lufte det de har på hjertet med MiRA senterets erfarne rådgivere.

Vi oppfordrer alle organisasjoner, bedrifter og læringssteder til å bestille kampanjepakken «Min kropp – Mine grenser» slik at vi kan bekjempe seksuell uhelse!