Nytt lovendringsforslag vil gjøre det vanskeligere å være innvandrer og sosialhjelpsmottaker. I vår høringsuttalelse denne måneden presiserer vi at norsk utlendingslov heller bør forankres i internasjonale forpliktelser, herunder FNs flyktningkonvensjon, samt kvinne – og barnekonvensjonen.

 Regjeringen ved Justis- og beredskapsdepartementet har foreslått

IMG 1258 - Kopi

endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 (utlendingsforskriften) vedrørende nærmere vilkår for når kravet om selvforsørgelse for å få   permanent oppholdstillatelse kan anses som oppfylt og hvilke unntak som skal gjelde. Departementet utdyper i høringsnotatet hvilken type inntekt som skal være gjeldende og foreslår videre at utlendingen de siste tolv månedene som hovedregel ikke kan ha mottatt økonomisk     stønad etter sosialtjenesteloven.

Departementet foreslår at det skal gjøres unntak fra kravet om selvforsørgelse for barn, elever i                 videregående skole, personer over 67 år og varig uføre. Det foreslås også en adgang til å kunne gjøre unntak dersom særlige grunner taler for det. MiRA-Senteret mener forslaget diskriminerer flyktninger og asylsøkere og at en slik endring spesielt vil føre til alvorlige konsekvenser for minoritetskvinner og barn.

Forslagene er basert på løsninger med overveiende vekt på å regulere innvandring fremfor å følge menneskerettslige prinsipper. Vi mener at norsk utlendingslov bør forankres i internasjonal forpliktelser, herunder FNs flytningkonvensjon, sat kvinne – og barnekonvensjonen. Sårbarhetsfaktorer tilknyttet kvinner og barn på flukt må tillegges en betraktelig større vekt i norsk lov og alminnelig rettspraksis.

Arbeidslivsutfordringer er reelle utfordringer                                                                                 Etter departementets vurdering innebærer forslaget ikke et brudd på diskrimineringsforbudet eller prinsippet om likebehandling. MiRA-Senteret mener at et vilkår som fratar sosialhjelpsmottakere rettigheter på lik linje med resten av befolkningen er både diskriminerende og strider mot prinsippet om likebehandling. MiRA-Senteret arrangerte en workshop om «Er det helt ok å være fattig?» med utgangspunkt i høringsforslaget. De mange engasjerte kvinnene som deltok på workshopen var svært kritiske til at økonomisk sosialhjelp ikke skal regnes som inntekt lenger, og pekte på at det må gjøres noe med de store strukturelle barrierene i arbeidslivet slik at flere har en reell mulighet til å få seg jobb.En av kvinnene fortalte om sine egne arbeidslivsutfordringer:

«Problemet er at jeg ikke får jobb. Jeg arbeider hver dag for å få meg en jobb, men det er vanskelig».

Dette peker på noe avfortvilelsen mange minoritetskvinner sitter med i møte med det norske arbeidslivet.

Vi mener at departementet fremstiller utlendingers arbeidstilknytning som en viljesak fra arbeidssøkerens side. Minoritetskvinner selv forteller om diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet og religion. MiRA-Senteret mener at departementet ikke tar nok hensyn til de strukturelle barrierene som gjør det umulig for mange flyktninger og innvandrere å få seg jobb i det norske samfunn. Den foreslåtte lovendringen vil derfor bidra til ytterligere marginalisering og diskriminering av de personer som strever med å sørge for eget livsopphold for seg og sin familie.

Ikke ok å være fattig!                            

Økonomisk sosialhjelp gis til mennesker som helt eller delvis ikke kan sørge for sitt livsopphold på noen annen måte. Vi opplever at stadig flere kvinner med minoritetsbakgrunn møter vanskeligheter og store strukturelle barrierer med å oppnå innpass i det norske arbeidslivet. I studien «Discouraged worker effects and barriers against employment for immigrant and non-immigrant women» fremkommer det at innvandrerkvinner bruker mest tid og krefter på å søke arbeid sammenlignet med kvinner født i Norge, og at sannsynligheten for å få en akseptabel jobb er vesentlig lavere for kvinner fra ikke-vestlige land (Dagsvik, Kornstad og Skjerpen 2016). Parallelt peker boken «The Shame of It» på hvordan fattigdom ofte fører til en følelse av skam (Gubrium, Pellissery og Lødemel 2014).

En av kvinnene som deltok på workshopen påpekte konsekvensene en slik lovendring vil kunne medføre for lavinntektsfamilier:

«Det vil ha størst konsekvenser for barnefamiliene».

Videre la hun og flere av de andre kvinnene vekt på at når voksne sliter med økonomien har de det veldig vanskelig fordi man ikke vet hva som kommer til å skje. De påpekte også at dette påvirker barna i stor grad og at barna kan føle seg utenfor og annerledes enn andre barn.

Retten til å søke permanent opphold må gjelde alle

I sammenheng med den økende økonomiske ulikheten og de strukturelle barrierene som mange innvandrere og flyktningkvinner møter i Norge stiller vi oss svært kritisk til ytterligere vilkår i krav om selvforsørgelse. Ved å frata sosialhjelpsmottakere retten til å søke permanent opphold sier man på mange måter at det for noen enkelte grupper av mennesker er greit å være fattig. Og for mange vil det i praksis bli et valg mellom å leve i fattigdom og ha muligheten til å søke permanent opphold. På tross av at departementet fremhever at barn skal unntas fra regelen, inneholder det ingen vurdering av hvilke konsekvenser en slik forskriftsendring vil ha for barnefamilier og enslige forsørgere, som er en stor del av fattigdomsstatistikken.

Dersom høringsforslagets vilkår innføres vil kvinner som kommer til Norge få svekket rettsvern og være mer utsatt økonomisk i samfunnet. Dette vil igjen medføre større sosiale skiller mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen hva gjelder muligheter til selvforsørgelse og å leve uavhengige liv. Den kompliserte saksbehandlingen vil også gjøre det vanskeligere for mange å forstå og hevde sine egne rettigheter.

MiRA-Senteret er sterkt kritisk til forslaget og vil fraråde regjeringen å iverksette de foreslåtte endringene i selvforsørgelseskravet. For mange er det allerede vanskelig å komme inn i arbeidslivet og oppnå selvforsørgelse med det strenge regelverket i utlendingsloven og i trygderegelverket.

Les hele vårt høringssvar her!