Den 11. oktober fikk MiRA-Senteret besøk av statsråd Audun Lysbakken som var invitert til et dialogmøte for å diskutere tvangsekteskap og vold i nære relasjoner.

Vi ser til daglig hvilke alvorlige konsekvenser vold i nære relasjoner har for kvinner og barn. De som lever i voldelige familieforhold opplever fysisk eller psykisk sykdom som depresjon og angst. Dette kan i ekstreme tilfeller resultere i selvmord eller drap. Politiets statistikk viser at over 90 % av voldsofre er kvinner.

MiRA-Senteret og statsråd Audun Lysbakken drøftet utfordringene med å bekjempe vold i nære relasjoner, og med å etablere forebyggende tiltak også for voldsutøvere. Senteret holder allerede veiledningskurs for minoritetskvinner som skal fungere som veiledere for mødre og familier i egne nærmiljø i forhold til barneoppdragelse, oppvekstvilkår og hvordan ivareta barns rettigheter på best mulig måte.

Audun Lysbakken uttrykte på møtet at han ser på MiRA-Senterets forebyggende arbeid mot tvangsekteskap som et viktig bidrag i integreringsarbeidet.  MiRA-Senteret har i mange år jobbet med forebyggende tiltak mot tvangsekteskap. Senterets helhetlige arbeid på dette feltet inkluderer alt fra tilbud om krisehjelp, veiledning og juridisk bistand, til mer forebyggende arbeid og empowerment-rettede tiltak som skal bevisstgjøre og styrke minoritetsjenter og -kvinner til å kunne ta sine egne valg.

MiRA-Senteret er et kompetanseorgan og et viktig talerør for minoritetskvinner selv. Vi har god innsikt og sprer kunnskap om disse problemstillingene, og blir derfor konsultert av offentlige etater og hjelpeapparatet for øvrig.