Pressekonferanse:

MiRA Ressurssenter for innvandrer og flyktningkvinner og Antirasistisk Senter inviterer til pressekonferanse mandag 3. april kl. 10.00 i lokalene til Antirasistisk Senter, Hausmannsgt.27, inngang Torggata.

Justisdepartementet har igjen sendt ut et høringsforslag om endringer i utlendingsloven og forskriften (svarfrist 1. mai). På grunnlag av disse forslagene tillater vi oss å stille det alvorlige spørsmålet om innvandrere i lovens forstand nå skal regnes som mindreverdige mennesker. Det er særlig på to områder vi retter oppmerksomheten; nemlig mot forslaget om tiltak mot tvangsekteskap og forslaget om forskrifter til utlendingsnemnda.

Til vår forskrekkelse ser vi at personer som har vært utsatt for tvangsekteskap ikke får beskyttelse i Norge uten at de reiser sak mot de som har utsatt dem for tvang. De som eventuelt blir dømt for slike overgrep kan miste bosettingstillatelsen og statsborgerskapet. Det sier seg selv at få vil gå til sak mot bekjente når konsekvensene er så alvorlige. I tillegg må det kunne sies at reaksjonen – å frata folk statsborgerskap ved lovbrudd – stiller grunnleggende spørsmål ved rettssikkerheten til de "nye" nordmennene.

Også når det gjelder utvelgelsen og håndteringen av de som kan bli medlemmer av utlendingsnemnda skjer det en diskriminering av innvandrere og de av dem som har blitt norske. Kun norske statsborgere kan bli nemndsmedlemmer og de innvandrere som har fått norsk statsborgerskap får heller ikke delta i avgjørelser som gjelder personer fra deres tidligere hjemland. MiRA-Senteret og Antirasistisk Senter reagerer sterkt på forskjellsbehandlingen av de to gruppene med norsk statsborgerskap. I vanlige rettsforhandlinger dømmer etnisk norske andre etniske norske, i denne situasjonen settes det dermed presedens i forhold til vurderingen av innholdet i et ervervet statsborgerskap. Habilitet må vurderes i hvert enkelttilfelle og det må selvfølgelig være anledning for et nemndsmedlem av sterke, personlige grunner å trekke seg fra en sak. Vi er svært redde for at tilliten til det norske rettssystemet svekkes ytterligere gjennom denne forskjellsbehandlingen av grupper av norske statsborgere.

På pressekonferansen vil det bli lagt fram ytterligere ankepunkter mot de nye forslagene til forskrifter.

For mer informasjon kontakt:
MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi på tlf 22 11 69 20 eller
Nadeem Butt, leder av Antirasistisk Senter på tlf 22 11 60 00.