MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi ble i dag tildelt Yrkesorganisasjonenes Sentralforbunds likestillingspris for 1999. Pristildelingen begrunnes med Salimis "aktive og uredde innsats" for kvinner med flyktning- og innvandrerbakgrunn. Prisen skal "stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og likeverd mellom menn og kvinner, og for å gi en oppmuntring til de som engasjerer seg i slikt arbeid".

MiRA-Senteret er meget stolte av at Fakhra Salimi har fått årets pris. Minoritetskvinners kamp for likestilling har vært en annerledes kvinnekamp. Den offentlige norske likestillingspolitikken er basert på at kvinner og menn skal ha de samme muligheter, plikter og rettigheter i samfunnet. Fortsatt eksisterer kun de premisser som ble utformet på 70-tallet, da innvandrerkvinner var fraværende fra debatten. Målene for den offentlige likestillingspolitikken er utformet på basis av et homogent samfunn, og tar ikke høyde for de spesielle forhold som vokser fram i et mangfoldig samfunn.

Minoritetskvinner kjemper den samme kampen som den etnisk norske kvinnebevegelsen har kjempet før dem. De krever sine rettigheter, noe som innebærer en omforming av samfunnets verdier, og en strukturell endring i kvinneundertrykkende mekanismer i samfunnet. Kvinnefrigjøring består i å endre de forholdene i samfunnet som virker kvinneundertrykkende. Manglende rettigheter for innvandrer- og flyktningkvinner er et av disse forholdene, og minoritetskvinner har blant annet kjempet for selvstendig juridisk status i over tyve år.

Salimi selv sier: "Jeg er glad for at vårt årelange arbeid for minoritetskvinners rettigheter nå får anerkjennelse. Innvandrer- og flyktningkvinner i Norge har dessverre langt igjen før de oppnår likestilling med norske menn og norske kvinner. Jeg ser på denne prisen som en stor inspirasjon til å fortsette arbeidet for kvinners rettigheter og likestilling av minoritetskvinner i det norske samfunn."