I disse dager jobber flere menneskerettighets-, diskriminerings- og kvinneorganisasjoner, inkludert MiRA-Senteret, med å utarbeide en skyggerapport som skal legges ved Norges periodiske rapport om implementeringen av Konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner (CEDAW). I rapporten legger organisasjonene frem flere problemstillinger i forhold til vold mot kvinner i Norge. MiRA-Senteret er kritisk til regjerningens lav prioritering av familievoldssaker.

Selv etter at det ble lovfestet i 2002 er det kun åtte politidistrikt i Norge som har en fulltids familievoldskoordinator. Vi setter lys på problematikken rundt voldtekter, der få blir anmeldt og enda færre kommer for retten. Videre nevner vi at Norge ligger på toppen i Europa på drap av kvinner i nære relasjoner. Vi er bekymret over mangel på beskyttelse av kvinner på asylmottak og drøfter problemer relatert til den nye krisesenterloven.

Mens vi utarbeider skygge rapporten til CEDAW, og prøver å styrke situasjonen til voldsutsatte kvinner i Norge, har Europarådet lagt frem en Konvensjon mot kvinnevold. Til vår overraskelse har Norge ikke signert denne konvensjonen. I følge Likestillings- og dikrimineringsombud Sunniva Ørstavik, er «Europarådets konvensjon (…) et svært godt bidrag i det viktigste arbeidet i likestillingsarbeidet, nemlig å hindre vold, trakassering, trusler og krenkelser. Konvensjonen er, når regjeringene følger opp, et sterkt bidrag til å gi kvinner over hele Europa økt frihet, trygghet og likeverd». Hun forventer at den norske regjeringen vil signere konvensjonen. Så langt har tolv land signert, inkludert Tyskland, Island og Sverige.

MiRA-Senteret støtter uttalelsen til Ørstavik og krever at Norge underskriver kvinnevold konvensjonen umiddelbart. ”Utfordringen for norske kvinneorganisasjoner nå er å legge press på barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, få dem til å ta dette seriøst og kreve at de ratifiserer konvensjonen nå!” sier Fakhra Salimi leder for MiRA-Senteret.