Oslo kommune har besluttet å innføre forbud mot ansiktsslør i skolen. I følge byrådsleder Erling Lae (H) skjer dette etter påtrykk fra lærere som mener det er vanskelig å undervise når de ikke ser ansiktet til eleven. Skolebyråd Torger Ødegaard sier til Aften 21. juni at heldekkende slør ”gjør det umulig å ha en god kommunikasjon mellom elev og lærer og mellom elevene”.

MiRA-Senteret påpeker at et forbud mot niqab i skolene er et uttrykk for lærernes behov, ikke elevenes. Det finnes ikke noe statistikk som viser at elever som bærer niqab har vanskeligere for å tilegne seg kunnskaper i skolen, ei heller å kommunisere med lærere eller medelever.

Det er paradoksalt at det er partiet Høyre som går inn for en ordensregel som begrenser individets mulighet til å velge selv. Et forbud som kommer fra statlig eller kommunalt hold har lite positiv virkning på integreringen av minoritetskvinner her i landet. Kvinner over 16 år bør ha mulighet til å velge selv om de vil bruke niqab, hijab eller ingen av delene. MiRA-Senteret mener imidlertid at det er viktig å skille mellom voksne og barn i denne saken. Barn har ikke samme mulighet til å velge om de vil bruke niqab, derfor støtter MiRA-Senteret et forbud for barn under 16 år i skolene.

Det er viktig at det føres en levende debatt blant minoritetskvinner og unge jenter i Norge når det gjelder likestilling. Hvorvidt heldekkende slør er et hinder for likestilling er et spørsmål som må diskuteres åpent for dem saken først og fremst angår, nemlig muslimske kvinner selv. Slike debatter vil gi dem en mulighet til å komme fram til selvstendige løsninger. Ved å innføre forbud har myndighetene allerede definert hva likestilling bør innebære for disse kvinnene, og det vil kun bidra til å legge lokk på svært viktige og nødvendige diskusjoner blant de berørte parter.

I denne saken aner vi at det først og fremst er lærernes og majoritetssamfunnets redsel for det fremmede som ligger bak, ikke kvaliteten på undervisningsforholdene. Vi er allerede smertelig klar over den mobbingen og isolasjonen som unge muslimske jenter må finne seg i på mange skoler, og vi er redd for at et negativt fokus på niqab vil forsterke disse tendensene og legge en fruktbar debatt om likestilling og islam død på grasrota. Forbud mot ethvert symbol som majoritetssamfunnet finner ubehagelig, vil neppe gagne det flerkulturelle fellesskap.

MiRA-Senteret understreker imidlertid at vi ikke støtter bruken av niqab, men derimot individets rett til å velge. Vi mener at det her er snakk om to forskjellige problemstillinger.