Den 25. november var FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Kjønnsbasert vold er alvorlige menneskerettighetsbrudd, derfor markeres kampen mot vold med en 16-dagers verdensomfattende kampanje som ender 10. desember, på menneskerettighetsdagen. MiRA-Senteret tar aktivt del i denne kampanjen og vil i løpet av de 16 dagene drive en omfattende informasjons- og synliggjøringskampanje om kjønnsbasert vold, med særlig fokus på kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. Følg med og ta del i kampanjen med MiRA-Senteret – nok er nok!

Vold mot kvinner er både et strukturelt og kulturelt problem på verdensbasis som rammer minst 1 av 3 kvinner i løpet av livet. Skjeve maktbalanser mellom kvinner og menn kommer til syne i diskriminerende lover og rettssystem, samt i sosiale og kulturelle normer, holdninger og praksiser. Vold har dystre konsekvenser for kvinners helse, livskvalitet og deltagelse i samfunnet, det samme gjelder barns oppvekstvillkår. Dessuten krever det enorme ressurser av samfunnet hvert eneste år.

Årets tema – Femisid

Ytterst på spekteret av vold finner vi drap, og det er ikke uvanlig med gjentakende voldshandlinger mot drapsofferet i kort eller lang tid før drapet finner sted. Årets tema for 16-dagers kampanjen er femisid, som har til hensikt å sette søkelys på drap på kvinner fordi de er kvinner. Fokus sin analyse av femisid beskriver godt hvor utbredt drap på kvinner er i verden, og at det er partnerdrap som er den vanligste formen. [1] Dette gjelder også i Norge, hvor hvert fjerde drap er et partnerdrap og de fleste drapsofrene er kvinner.[2]  

På tross av at den generelle drapsraten i Norge er lav, er andelen partnerdrap i Norge relativt høy sammenliknet med andre land (Fokus, 2021)

Minoritetskvinner som en særlig utsatt gruppe

Kvinner med minoritetsbakgrunn har lenge vært overrepresentert i statistikk over vold i nære relasjoner, partnerdrap og besøk ved krisesentre. Lenge har årsaker til overrepresentasjonen blitt tillagt en nesten utelukkende kulturell karakter. MiRA-Senteret har i flere tiår jobbet aktivt for å skape en økt forståelse i hjelpeapparatet for et mer sammensatt bilde av risikofaktorer som inkluderer levekårsutfordringer og marginalisering. Dette ble også formidlet i webinaret Retten til å leve et liv uten vold, som MiRA-Senteret arrangerte i samarbeid med Stovner politistasjon den 25. november.

Den kontinuerlige svekkingen av minoritetskvinners rettigheter gjennom endringer i blant annet utlendingsloven og folketrygdloven erfarer MiRA-Senteret at også bidrar til økt sårbarhet for vold, men er igjen sårbarhetsfaktorer som overses eller ignoreres i politikken og deler av hjelpeapparatet.[3] MiRA-Senteret mener at Norge, som en forkjemper for likestilling og med midlertidig plass i FNs Sikkerhetsråd, må i større grad forplikte seg til å bekjempe vold mot kvinner og femisid!

MiRA-Senterets 16-dagers kampanje

16-dagers kampanjen er viktig fordi den setter på dagsorden de daglige menneskerettighetsbrudd som oppleves av kvinner og jenter over hele verden. I løpet av denne perioden har MiRA-Senteret planlagt en rekke markeringer i form av workshoper, stands, podcaster, artikler, sosiale medier innlegg og annen informasjonsformidling for å synliggjøre og skape bevissthet rundt kjønnsbasert vold.

I samarbeid med kvinner og jenter vil det gjennomføres 5 workshoper med mål om økt dialog og kunnskap om ulike former for vold og rettigheter:

26/11: Utsatt for vold? Rettigheter ved separasjon og skilsmisse

30/11: Hverdagsmestring

2/12 Utsatt for vold? – Hvordan komme seg videre?

5/12: «Et nei er et nei», om selvbilde og grensesetting

9/12: Seksuell trakassering – hva er det og hvordan få hjelp til å si ifra?

Det blir også et offentlig kompetansehevende webinar om digitalt utenforskap 8. desember kl. 11-12. Send e-post til radgiver@mirasenteret.no for mer informasjon og påmelding.

For mer informasjon om MiRA-Senteret og det voldsforebyggende arbeidet, besøk nettsiden www.mirasenteret.no. Her kan du også melde deg på nyhetsbrevet for månedlige oppdateringer. Glem heller ikke å følge oss på YouTube og sosiale medier for andre oppdateringer og informasjonsvideoer knyttet til kampanjen!


[1] https://d3jkvgmi357tqm.cloudfront.net/1635428941/analyse-femisid-final.pdf

[2] https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-17/id2791522/

[3] https://mirasenteret.no/innhold-nyhetsbrev/tekster-nyhetsbrev/rikets-tilstand-anno-2021/