Mandag 22.februar arrangerte MiRA-Senteret seminaret ”Et liv i eksil – om kvinner og barn på flukt” med innsiktsfulle innlegg og over 90 engasjerte tilhørere.

Det ble holdt flere spennende foredrag som inkluderte personlige beretninger om det å være kvinne på flukt og erfaringer fra organisasjoner som NOAS, Amnesty og Refugees Welcome to Norway. Seminaret tok utgangpunkt i følgende problemstillinger: hvordan kan vi forebygge vold og overgrep mot kvinner og barn på flukt? Hvilke likestillingspolitiske tiltak bør iverksettes for å styrke asylsøkende kvinner og barns rettsvern i Norge?

Konsekvenser av innstramminger i utlendingsloven flukt1

MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi, innledet seminaret og belyste ulike former for vold, overgrep og diskriminering som kvinner og barn på flukt ofte utsettes for. Manglende tilgang på informasjon om seksuell helse, reproduktive rettigheter og beskyttelse, ble trukket frem som særlig utfordringer. Salimi avsluttet sin innledning med å understreke at Norge nå er i ferd med å få lovendringer som er med på å begrense asylinstituttet og innskrenke flyktningers rettigheter.

Raifeh Albahleh, aktivist fra Syria tok opp tråden som neste innleder. Hun utdypet de utfordringene som kvinner på flukt møter ut ifra sitt daglige arbeid med flyktninger på mottak. Albahleh understreket at med innstramminger i retten til familiegjenforening, er det nå flere kvinner og barn på flukt. Det er derfor på tide at man ser på innstrammingene i lys av en likestillingsdebatt i Norge.

Søkelys på enkeltskjebners historier

flukt 3Neste innleder var generalsekretær Ann-Magrit Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS). Hun fortalte at kvinner i krigsområder kan ha færre muligheter til å flykte uavhengig av en mann, da deres status kan gjøre at de i mindre grad kontrollerer eiendom, økonomi og rett til å bestemme over egne barn. De kvinnene som derimot klarer å flykte og søker asyl i Norge basert på kjønnsbasert forfølgelse kan oppleve at de ikke blir trodd. Her bruker man ofte generell kunnskap fra Landinfo for å undergrave individuelle erfaringer, viser erfaringer fra NOAS.

Patricia Katee fra Amnesty begynte sitt innlegg med å understreke at for å forebygge vold mot kvinner, må vi flukt 5forebygge krig og konflikt. Eksempler fra flere land viser at kvinner er svært sårbare både før, under og etter flukten. De kvinnene som har overlevd en farefull ferd og kommer til tilsynelatende trygge norske asylmottak, er ofte ikke trygge her heller. Katee trekker frem Amnesty rapporten: Frihet fra frykt – Vold mot kvinner i asylmottak som dokumenterer at kvinner i norske mottak opplever en utrygg hverdag der de er redde for å gjøre dagligdagse og livsnødvendige ting, som å gå ut av rommet og lage mat. Den viser også at ansatte på asylmottak mangler tilstrekkelig kunnskap om vold mot kvinner, noe som gjør at de ofte lar vær å gripe inn ved mistanke om vold. Katee avsluttet med å si at det er viktig å huske på at bak det ulne begrepet ”flyktningstrøm” er det enkeltskjebner med ulike opplevelser.

Sterkt om møtet med Norge

MiRA-Sflukt 6enteret var så heldige å få med seg Susan Rakhsh, sosiolog som fortalte om sin egen erfaring om det å være kvinne på flukt. Rakhsh fortalte en sterk historie om hvordan hun som ung kvinne flyktet fra Iran. Hun fortalte at stereotypiene om kvinner fra Iran, som fulgte henne i asylprosessen. Det ble blant annet satt spørsmålstegn ved om hun som kvinne kunne ha vært politisk aktiv i Iran. På asylmottak i Norge opplevde hun å måtte dele toalett og bad med menn, og fortalte om en sterk hendelse hvor hun selv ble utsatt for overgrep på mottaket. Susan Rakhshs sterke historie berørte alle i publikum og hennes beretning var en viktig stemme for alle kvinner på flukt.

Viktigheten av rettighetsinformasjon, medmenneskelighet og empati

Siste innledere var Maria Lundberg og Sofia Varges fra Refugees Welcome To Norway. De fokuserte på hvilke helseutfordringer flyktninger som kommer til Norge har. De fortalte hvordan deres frivillige gir omsorg og trygghet til de som kommer og henviser videre de som trenger akutt hjelp. De understreket også at det er viktig med rettighetsinformasjon så tidlig som mulig for å ivareta rettsikkerheten til flyktningene.

flukt 4

Seminaret var et viktig bidrag i det videre arbeidet for å styrke mennesker på flukt sin rettssikkerhet, spesielt for kvinner og barn. Av alle innledere ble det poengtert at for å jobbe for å trygge kvinner og barn på flukt må man vise medmenneskelighet og empati i møte med disse. Det er viktig å huske at bak alle tallene er det enkeltmennesker med ulike historier.

flukt 7