Velkommen til MiRA-Senterets Forum for bevisste valg:

Lovens ofre – om minoritetskvinners (u)likestilling i norsk politikk og lovverk. 

Torsdag 1. mars 10.30-13.00 på Litteraturhuset, Amalie Skram (Wergelandsveien 29). 

I anledning den internasjonale kvinnedagen inviterer MiRA-Senteret til et viktig arrangement om minoritetskvinners stilling i norsk politikk og lovverk med tittelen «Lovens ofre». MiRA-Senteret mener flere hyppige lovendringsforslag fra de siste regjeringer bidrar til å undergrave menneskerettslige prinsipper, til fordel for andre politiske hensyn. Endringene har skjedd i utlendingsloven, statsborgerloven, diskrimineringsvernet, regler for voksenopplæring, trygde- og pensjonsregelverket herunder barnetrygden, og i andre deler av velferdssystemet. MiRA-Senteret mener disse lovendringene påvirker og bidrar til å svekke likestillingen for minoritetskvinner, særlig for de med innvandrer- og flyktningebakgrunn, som må betale en høy pris for reelle muligheter i Norge. Ofte diskuteres synlige hinder for likestilling, men altfor sjelden utfordres de strukturelle barrierene som faktisk hindrer minoritetskvinner mulighet til likeverdig deltakelse i det norske samfunnet.

I panelsamtalen deltar instituttleder ved Norsk senter for menneskerettigheter og leder av Norges Kvinnelobby Ragnhild Hennum, leder i JURK – Juridisk rådgivning for kvinner, Frøydis Patursson, likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm og leder av Samhold i mangfold og frivillighetsarbeid (SIMOF) Attia Mirza Mehmood.

PROGRAM: 

10.30 – 11.00: Lunsjservering, te og kaffe.

11.00 – 11.10: Innledning v/MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi: «Like rettigheter for alle? – Strukturelle barrierer for minoritetskvinners likestilling».

11.10 – 11.25: Ragnhild Hennum, Instituttleder ved Norsk senter for menneskerettigheter og leder av Norges kvinnelobby: «Minoritet- vs. majoritetskvinners rettigheter i norsk lovverk – hvorfor skjevfordeling?»

11.25 – 11.40: Frøydis Paturssonleder av JURK – Juridisk rådgivning for kvinner: «Konsekvenser av minoritetskvinners sårbare stilling med hensyn til juridisk og økonomisk selvstendighet etter norsk lovverk»

11.40 – 11.55: Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud: «Et interseksjonelt perspektiv på norsk lovverk og forvaltningspraksis – minoritetskvinners rettigheter i skjæringspunktet»

11.55 – 12.10: Attia Mirza Mehmood, leder av Samhold i mangfold og frivillighetsarbeid (SIMOF): «Strukturelle barrierer for minoritetskvinners likestilling – hva må gjøres?»

12.10 – 12.40: Panelsamtale og plenumsdiskusjon.

12.40 – 13.00: Oppsummering og sluttinnlegg.   

Velkommen skal du være!

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Av hensyn til servering og begrensede plasser ber vi deg likevel sende din påmelding til post@mirasenteret.no innen mandag 26.februar.

Vi ønsker alle velkommen til vårens viktigste 8.mars-arrangement om mangfoldig likestilling!

Velkommen skal du være.