Hva gjør man når man verken vet hvor eller hvem man kan snakke med om egen helse, kropp og grenser som eldre minoritetskvinne? Og hvilken rolle har ansatte i hjelpeapparatet i møte med kvinnene?

MiRA-Senteret retter søkelys mot tematikken og inviterer til digitalt seminar på Zoom, onsdag 26.oktober kl. 13-14.15.

Webinar om aldring i et minoritetsperspektiv- kvinnehelse, overgrep og vold

Økt kunnskap og bevissthet om egen kropp, helse og grensesetting i en aldringsprosess er viktig for å kunne ta eierskap og kontroll over eget liv og helsesituasjon, og er med på å forebygge vold og overgrep.

Daglig møter Senteret kvinner som har lave digitale ferdigheter og lave norskkunnskaper. Dette kan være til hinder for å innhente viktig informasjon om egen kropp og helse. Det kan også gjøre det vanskelig å ta kontakt med hjelpeapparatet om man er utsatt for vold, overgrep eller utnytting. Da mye tyder på at eldre innvandrere vil være særlig sårbare for vold i nære relasjoner, er dette noe hjelpeapparat må være oppmerksomme på.

Senteret har gjennom mange år sett hvor viktig det er at kvinner blir møtt på en trygg og forståelsesfull måte av ansatte i det offentlige hjelpeapparatet.

I møte med hjelpeapparatet et er det flere som beskriver at det ofte er lite kulturell kompetanse innad i hjelpeapparatet, og mange velger derfor å avstå fra viktige avtaler som omhandler deres livssituasjon og helsesituasjon. Dette har Senteret sett kan få alvorlige konsekvenser.

Enkelte kvinner på MiRA-Senteret har begrensede kunnskap om egen helse, kropp og seksualitet, da dette ofte er ofte er sett på som tabu og skambelagte temaer. Samtidig ser Senteret at kvinnene ønsker å øke sin kunnskap om disse temaene. Det å skape trygge rom som åpner opp for dialog mellom kvinnene om kvinnehelse, samt verktøy til å mestre livsutfordringer har vært avgjørende i dette arbeidet og virker forebyggende knyttet til vold og overgrep mot eldre minoritetskvinner. Senteret ønsker å videreføre dette arbeidet med å gjennomføre et webinar, som åpner opp for videre tverrfaglig samarbeid og dialog på tvers av instanser som er med på å skape mer likeverdige helsetjenester for alle i fremtiden.

Program:

  • Kvinnehelse i et minoritetsperspektiv-v/Khansa Ali (sosionom og Nestleder MiRA-Senteret)
  • Prosjektet «Jeg bestemmer over kroppen min» og MiRA-Senterets erfaringer på feltet-v/Embla Middelkoop (master i folkehelsevitenskap og prosjektkoordinator MiRA-Senteret)
  • Eldre minoritetskvinner – behov og barrierer for å be om hjelp-v/Asla Maria Bø Fuglestad (phd. religion og samfunn og rådgiver MiRA-Senteret)
  • Vold, overgrep og forsømmelser mot eldre – omfang og risikofaktorer– v/Anja Botnegård (førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU

Bli med på spennende og lærerikt webinar!

Meld deg på ved å sende e-post til: radgiver@mirasenteret.no innen 24.oktober.