Psykisk helse er tett koblet sammen med sosiale forhold, livssituasjon, økonomiske forhold og familierelasjoner. Det å flytte til et nytt land medfører tap av sosiale nettverk, og for mange også tap av følelsen av mestring i hverdagen.

Mange av våre brukere kommer fra land med krig og fattigdom, har oppholdt seg i flyktningeleirer og bærer ofte på traumatiske erfaringer i tillegg til savn. Andre følger av migrasjons-prosessen kan være følelsen av skuffelse, isolasjon, diskvalifisering, utrygghet, kommunikasjonsproblemer, møte med fordommer og endret bosituasjon.

For den yngre generasjonen kan bl.a. spørsmål om identitet og kulturell tilhørighet virke mentalt belastende. Generasjonskonflikter og identitets-forvirring, eller bare utmattelsen det å veksle mellom ulike identiteter og koder for samhandling kan føre til, gjør at mange minoritetskvinner – unge som eldre – ikke makter å bli del av et sosialt nettverk, eller ikke klarer å opprettholde de nettverkene de blir en naturlig del av som konsekvens av det å gå på skole/jobb.

De siste årene har vi merket en økende pågang av konkrete henvendelser som gjelder psykisk helse, både fra brukere selv og fra deler av hjelpeapparatet som er i kontakt med minoritets-jenter- og kvinner. Migrasjons-erfaring, vanskelige økonomiske forhold, et marginalisert forhold til arbeidslivet, diskriminering og følelse av mindreverdighet i samfunnet er alle faktorer som kan virke negativt inn på den psykiske helsen til barn, jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn.

MiRA-Senteret arbeider for at unge jenter, kvinner og barn med minoritetsbakgrunn skal finne styrke i sin egen bakgrunn og oppleve toleranse og aksept for sine sosiale, religiøse og kulturelle identiteter både innad i egne miljøer og i storsamfunnet som helhet.

Basert på vår brede kontaktflate, vår kulturelle og faglige kompetanse og lange erfaring, er MiRA-Senteret både en kunnskapsbase og en brobygger mellom unge jenter og eldre generasjoner, mellom ulike instanser i det offentlige hjelpeapparat og mellom hjelpeapparatet og minoritetskvinner- og jenter selv. Vi kan tilby advokathjelp, praktisk bistand i mange ulike spørsmål, terapisamtaler og individuell rådgivning, sosiale aktiviteter og et bredt sosialt nettverk.

Ønsker du å komme i kontakt med oss eller delta deg i noen av våre tilbud og aktiviteter, ta kontakt her.

Arbeider du tett opp mot unge jenter og kvinner med minioritetsbakgrunn? MiRA-Senteret er en kunnskapsbank i ulike minoritetsspørsmål og tilbyr kursing, foredrag og konsulenttjenester ut fra våre kompetanseområder. Dersom du ønsker å høre mer om disse tilbudene an du ta kontakt med oss gjennom MiRA-Consult.