MiRA-Senterets rapport «Et liv uten vold for alle – også for kvinner med minoritetsbakgrunn» ble lansert i oktober 2015 og belyser forskjellige former for vold, og drøfter ulike muligheter til å støtte kvinner i prosessen for å komme ut av voldsspiralen. Samtidig blir de struktruelle utfordringene som MiRA-Senteret erfarer at mange kvinner med minoritetsbakgrunn utsettes for, belyst.

rapport vold

Rapporten tar  utgangspunkt i følgende problemstillinger:

– Hvilke forhold/mekanismer bidrar til å gjøre kvinner med minoritetsbakgrunn spesielt sårbare for å bli utsatt for vold, og hvilke former for vold forekommer?

– Hvordan håndterer hjelpeapparatet vold i nære relasjoner, hva er utfordringene?

– Hvordan kan vi forebygge vold mot kvinner med minoritetsbakgrunn i likestillingslandet Norge, og sikre bedre rettsvern for voldsutsatte kvinner?

Rapporten kan bestilles ved å sende e-post til post@mirasenteret.no og koster kr. 200 per eksemplar.