Bestill publikasjoner her >>

Hvis du har problemer med å få bestilt gjennom linken over, kan du også sende en e-post til post@mirasenteret.no

 

Sluttrapport: Den usynlige smerte: Utvikling av selvinnsikt, indre trygghet og livsglede
Prosjektrapport om psykisk helsearbeid blant unge jenter, kvinner og barn med minoritetsbakgrunn.

Bestill her

Image

Sluttrapport: Selvutvikling og hverdagsmestring
Vårt treårige prosjekt Selvutvikling og hverdagsmestring har bakgrunn i vår kartlegging, bl.a. gjennom vårt mangeårige krisehjelp og rådgivningsarbeid, av en rekke problemer som kvinnene opplever i dagliglivet. Problemstillingene viser oss at mange av kvinnene ikke mestrer de mest grunnleggende utfordringer i hverdagen. Vi ser at tapsfølelsen, manglende selvtillitt og bekymringer knyttet til mestring av sin nye situasjon slår negativt ut på kvinnenes fysiske og psykiske helse.

Bestill her

 Image

Til døden skiller oss ad. Ekteskap og skilsmisse i islamsk rettspraksis og norsk lovgivning
MiRA-Senter opprettet i 1998 Ressursgruppa for råd og veiledning i familie- og kvinnerelaterte religionsspørsmål. Vi ønsker og håper med dette heftet å bidra med informasjon som kan sikre innvandrer- og flyktningkvinners interesser i det norske samfunnet, og deres rett til å leve sine liv på egne premisser.
Pris: Trykt utgave kr. 150,–

Bestill her

Image
 

Kjønn og rasisme i et likestillingsperspektiv
Rapporten inneholder en samling av innlegg og utrag fra workshops som ble holdt under konferansen Kjønn og rasisme i et likestillingsperspektiv. Konferansen var en forberedelsesmøte for FNs Verdenskonferanse mot rasisme, rasediskriminering, fremmedfrykt og intoleranse. Denne rapporten vil være en del av det internasjonale arbeidet som vil bli ført fra MiRA-Senteret og Antirasistisk Senter side.
Pris: Trykt utgave kr. 150,–

Bestill her

 Image
 

La meg snakke
– en redigert rapport fra MiRA-Senterets jentekonferanse i 1996.

 

Minoritetskvinner og kompetansepolitikk
– om arbeidsliv, utdannelse og arbeidsmarkedet.