Av Unni Mathisen

Les som PDF-faksimile >>

Image

La meg snakke

Noen av MiRA-Senterets kjernesaker er bekjempelse av vold mot kvinner og kampen mot rasisme og diskriminering. Vi jobber på flere felter. Vi tilbyr hjelp og veiledning til den enkelte kvinne, driver utstrakt informasjonsarbeid om minoritetskvinners situasjon, og er politiske pådrivere for bedre tilrettelegging av lovverk, tiltak etc. Denne utgaven av MiRA-Magasinet tar på ulike måter opp temaet vold mot kvinner. Du kan blant annet lese om familievold, kjønnslemlestelse, kravet om jomfruelighet før ekteskapet og om politivold med rasistiske undertoner. Artiklene spenner vidt når det gjelder geografi, og situasjonen i mange land blir presentert.

Midlene fra høstens TV-aksjon, som var i regi av FOKUS, går til bekjempelse av vold mot kvinner. TV-aksjonen ga allmennheten noen svært viktige signaler om hvor viktig og omfattende problemet med vold mot kvinner er. Vi håper at den nye regjeringen også vil prioritere disse sakene gjennom ulike politiske vedtak og ved å gi bedre vilkår til frivillige organisasjoner, krisesentre osv. som i lang tid har gjort en enorm innsats på dette feltet.

I høst har altså partier på venstre- og sentrumssiden for første gang gått sammen i regjering. Regjeringen sier at den skal forsterke tiltakene til språkopplæring av minoritetsspråklige barn, utvikle tiltak for å få flere med innvandrerbakgrunn i arbeid og bedre integreringen av familiegjenforente. Situasjonen for minoritetskvinner er også trukket fram, og dette er positivt.

MiRA-Senteret vil i like stor grad som før fokusere på å få regjerende myndigheter til å avskaffe treårsregelen. På senteret opplever vi til stadighet hvilke alvorlige konsekvenser denne regelen har – spesielt for kvinner som kommer til landet gjennom familiegjenforening. Det er spesielt mange kvinner blant de familiegjenforente, og treårsregelen hindrer dem i å oppnå selvstendig status og gjør dem i mange tilfeller fullstendig avhengige av sine ektemenn. Dette setter kvinnene i en sårbar situasjon, og det blir spesielt vanskelig for dem dersom de blir utsatt for fysisk eller psykisk mishandling i hjemmet. Treårsregelen kan hindre kvinnen i å ta ut skilsmisse i frykt for å bli sendt ut av Norge.

Regjeringserklæringen fører altså med seg visse forventninger. Det er svært viktig at frivillige organisasjoner og andre som arbeider og er engasjert i antirasisme, likestilling og menneskerettigheter yter press på regjeringspartiene slik at gode tiltak gjennomføres. På MiRA-Senteret har vi gjennom flere tiår engasjert oss i å sette situasjonen til innvandrer- og flyktningkvinner på dagsorden, og vi har arbeidet for at Norge skal bli et inkluderende samfunn der disse gruppenes rettigheter blir ivaretatt og deres ressurser synliggjort.

I årets valgkamp derimot var spørsmålene omkring integrering, rasisme og det flerkulturelle Norge lite til stede. Når disse spørsmålene ble tatt opp var dette dessverre stort sett av politikere på ytre høyre fløy, og som vanlig var det FrP som fikk lede dagsorden når det gjaldt innvandringsspørsmål.

Det gjenstår å se om det vil være noen faktiske endringer i asyl- og integreringspolitikken med den nye regjeringen. På MiRA-Senteret mener vi det er viktig at den nye regjeringen både har en politisk praksis og gjennomfører tiltak som sikrer minoriteters rettigheter og posisjon i Norge – og – at de bidrar til å sette fokus på de ressursene som landets etniske minoriteter representerer. En større andel av etniske minoriteter i regjeringsapparatet ville ha vært et svært viktig signal overfor minoritetsbefolkningen i Norge. Det er skuffende at minoritetsrepresentasjonen på Stortinget og i regjeringsapparatet er såpass begrenset at det ikke gjenspeiler det faktum at Norge faktisk er et flerkulturelt samfunn.

Mange som er bosatt her i landet har blitt sterkt berørt av jordskjelvet i Sør-Asia. Mange har ønsket å hjelpe, men hjelpen som har nådd fram er dessverre langt i fra tilstrekkelig. I skrivende stund er det fremdeles landsbyer som står uten hjelp etter katastrofen, og det er stor mangel på forsyninger. Vinteren er rett rundt hjørnet. Dette vil bare øke det skrikende behovet for hjelp, samtidig som det vil gjøre hjelpearbeidet mer krevende. Vi må ikke glemme ofrene selv når kameraene slås av og andre nyheter tar over TV-ruten og vår oppmerksomhet.

MiRA-Senteret har startet en innsamlingsaksjon til etterlatte kvinner og barn i Pakistan som vi har kalt Fra kvinner til kvinner. Erfaringer viser at enslige kvinner og barn er spesielt utsatt i etterkant av katastrofer. Deres utsatte posisjon gjør dem til lette ofre for overgripere og menneskehandlere, og prostitusjon blir for mange det eneste alternativet for overlevelse.

MiRA-Magasinet er minoritetskvinners eget forum, og er slik sett det eneste i sitt slag i Norden. Etter 11 års eksistens står MiRA-Magasinet stadig i fare for nedleggelse fordi den økonomiske støtten er svært begrenset. I alle disse årene har vi kjempet for å kunne opprettholde et faglig og kunstnerisk nivå på magasinet. Vi vet at svært mange av våre lesere har hatt stort utbytte av magasinet og vi håper å kunne fortsette i mange år fremover. Vi er derfor svært takknemlige for alle økonomiske bidrag.

Vi ønsker deg god lesning!