Av MiRA-Magasinet

Les som PDF-faksimile >>

Image

Forslagene om å heve aldersgrensen for familiegjenforening ser ut til å ha en annen agenda enn å bekjempe tvangsekteskap. De ser heller ut som forslag som skal begrense innvandringen til Norge.

MiRA-Senteret har i svært mange år vært opptatt av tvangsekteskapsproblematikken, og vi var blant de første som satt dette viktige temaet på dagsorden i Norge. Å tvinge, presse eller lede noen til å inngå ekteskap uten deres samtykke, representerer et overgrep av svært alvorlig art. Unge jenter og gutter skal selv få velge hvem de vil gifte seg med, uansett om de velger å la familien ha et ord med i laget, eller om de velger en partner helt på egenhånd.

Med jevne mellomrom blåser det opp til debatt om tvangsekteskap, og det diskuteres hvilke metoder som må tas i bruk for å bekjempe problemet. Dessverre ser vi at en del enkeltpersoner og politikere har liten forståelse for omstendighetene rundt tvangsekteskap, og at de med utgangspunkt i etnosentriske holdninger kommer med forslag som etter MiRA-Senterets syn vil ramme en stor andel personer som ikke er berørt av tvangsekteskap i det hele tatt. Vi mener i tillegg at det legges for lite vekt på forebyggende arbeid og dialog mellom foreldre og barn i innvandrermiljøene.

Umyndiggjøring, lite integrering
De forslagene for bekjempelse av tvangsekteskap som har kommet opp den senere tiden, deriblant å heve aldersgrensen for familiegjenforening ved ekteskap fra 18 til 21 eller 24 år, synes helt tydelig å ha en annen agenda – nemlig den å begrense innvandringen til Norge. MiRA-Senteret er redd for at en heving av aldersgrense ikke vil ha noen særlig effekt på tvangsekteskap, og det er hittil ingen grundige undersøkelser som viser dette. Derimot vil en slik ordning umyndiggjøre den gruppen av unge mennesker som har funnet kjærligheten i utlandet.

Det legges for stor vekt på å vanskeliggjøre innvandring og for liten vekt på en god og inkluderende integrering. God integrering krever forståelse og respekt for hverandre. Vi skal ikke akseptere tvang, men tiltak mot tvangsekteskap krever likevel at vi samtidig setter oss inn i andre måter å tenke på.

Alle tiltak mot tvangsekteskap må være målrettede og nøye gjennomtenkt. Ulike forslag må vurderes i lys av enkeltindividers rett til å hevde sine verdier, følge kulturelle tradisjoner og praktisere sin tro, forutsatt at det skjer innenfor rammen av norsk lov og grunnleggende menneskerettigheter.

Tvangsekteskap er likestillingsspørsmål
Flere innvandrerorganisasjoner viser til gode resultater fra forebyggende arbeid mot tvangsekteskap, også MiRA-Senteret. Vårt informasjonsarbeid retter seg mot elever, ansatte og foreldre ved skolene, mot religiøse institusjoner og mot innvandrermiljøer generelt. Det er svært viktig at det målrettede forebyggingsarbeidet ikke glemmes.
Tvangsekteskap finner sted også i de perioder der medienes og politikernes søkelys er rettet andre steder, derfor må vi sørge for at det ikke er de kortsiktige og lite målrettede tiltakene som tar overhånd.

Regjeringen, med Arbeiderpartiets statsråder Karita Bekkemellem og Bjarne Håkon Hanssen i spissen, forsterker den tendensen vi har sett de siste årene til å overføre tiltak mot tvangsekteskap fra likestillingsfeltet til utlendingsfeltet. MiRA-Senteret mener det er lite logikk i dette. Tvangsekteskap må bekjempes gjennom et sterkere fokus på kriminalisering av den enkelte overgriper og bedre bruk av offentlig påtale, i tillegg til et bredt og omfattende forebyggende arbeid. Samtidig er det svært viktig å tilby den nødvendige støtten til ofrene for tvangsekteskap, ved at barnevern, krisesentre, politi og sosialvesen stiller opp og legger til rette for en trygg tilværelse.

Tvangsekteskap må behandles som et likestillingsspørsmål, og som et lovstridig overgrep mot unge mennesker. Vi har allerede ekteskapsloven og likestillingsloven som redskaper når det gjelder denne form for overgrep. Dessverre ser disse ut til å være glemt av debattanter og politikere som ønsker å oppnå innvandringspolitisk gevinst ved å ramme en stor del mennesker som ikke praktiserer tvangsekteskap. MiRA-Senteret er i mot at mistanker om vold og overgrep lovfestes gjennom utlendingsloven, da dette hører hjemme i straffeloven og må forfølges derfra.