Image«Vold mot kvinner og barn»
Om bl.a. fysisk og mental vold mot kvinner, moderne krigføring mor kvinner og barn, omskjæring, vilkår for flyktningbarn og MiRA-Senterets nettverkseminar «Sammen er vi sterke».

Innhold:

Leder
Siden Norge startet å ta imot flyktninger fra de 3. verden har det vært en rask utvikling av organiserte aktiviteter blant disse gruppene.  Innvandrerne innså på et tidelig tidspunkt at innen et så organisert samfunn som Norge, så ville det for utenforstående bli vanskelig å bli hørt.  Allerede på 70 tallet begynte derfor ulike organisasjoner som jobbet med innvandrerspørsmål å vokse frem.    Erkjennelsen av behovet for en felles plattform for samlet å kunne stå sterkere fram var også tilstede og forskjellige paraplyorganisasjoner ble initiert og startet. Diss jobber alle aktivt med egen politisk utvikling så vel som mot de politiske miljøene de operer innenfor.

Tilværelsensvold
Vold er grovt definert et angrep på en persons fysiske og mentale integritet, utført i den hensikt å skade en person eller spre fordommer som kan fysiske og psykiske konsekvenser. Ikke desto mindre har kvinner søkt å føye til dimensjonen sosialt kjønn for å beskrive volden mot kvinner. Dette er den volden som utføres mot kvinner bare fordi de er kvinner. På grunn av sitt biologiske kjønn har kvinner blitt objektivisert og utsatt for forskjellige typer voldelige handlinger.

Moderne krigføring; mot kvinner og barn
Kriger og væpnede konflikter utkjempes hovedsakelig av menn, men rammer først og fremst kvinnene. Bare et fåtall av de som dør eller blir slaktet i krig er militære utøvere. I tillegg blir kvinner utsatt for barbarisk seksualisert vold, so et systematisk redskap i dagens krigsføring. 

Strenge vilkår for flyktningbarn
Flertallet i stortinget valgte å støtte opp om kommunal og arbeidsdepartementets forslag i den nye flyktningmeldingen om å prioritere støtten til flyktninger i nærområdene, innføre beskyttelse i Norge på midlertidig grunnlag og en mer aktiv tilbakesendingspolitikk. Mindretallet bestående av representanter fra SV, SP og KRF kritiserte imidlertid dagens strenge flyktningepolitikk og foreslo en rekke endringer.

Innvandrerkvinners stemme i debatten om omskjæring
Omskjæring er veldig sensasjonspreget i media i dag. Kvinner blir i dagens mediabilde stigmatisert og sett under ett. I forbindelse med kvinnekonferanse i Nairobi i 1985 var diskusjonen rundt omskjæring av kvinner også sterkt fremme, og temaet har vært diskutert i flere fora i Afrika, allerede fra 1967. Spørsmålet er, ble temaet skikklig synliggjort i 1985? Mange snakker om diskusjonen rundt omskjæring er ett nytt fenomen, saken er kanskje at først i dag er den blitt synlig. Vesten har ikke sett kvinnens arbeid mot omskjæring før nå. I et innlegg i debatten forteller Chiku Alo om sine erfaringer og opplevelser rundt dette temaet.

Sammen er vi sterke
Som et ledd i arbeide med å styrke kontakten og nettverket blant innvandrer og flyktningekvinner i Norge, arrangerer MiRA Senteret hvert året nettverksseminar. I 1994 ble seminaret avholdt i Oslo i mars. Det deltok omkring 60 kvinner fra hele landet. En rekke temaer ble tatt opp og diskutert, blant annet norske myndigheters behandling av kvinners asylsøknader, måten media har fokusert på unge innvandrerjenters situasjon og eldre innvandrers situasjon.  En hel dag var også satt av til å diskutere innvandrer og flyktningekvinnenes deltagelse på Nordisk Forum.

IKRBOB – ett skritt frem i køen
Ressurssterk, ressurssvak, ressursutnytting. Disse begrepene opptar kvinnene lokalt, nasjonalt og globalt.  Ikke minst innvandrerkvinner reflekterer over disse begrepene.

Kan loven alene ivareta kvinnens interesser?
Høringssuttalelse vedrørende forslag om lov om forbud mot kjønnslemlestelse.

LESEKROKEN

”Ord i Bevegelse”
– en litterær begivenhet. Les mer om boken >>