Jeg sier nei til økt botidskrav og stadige innstramminger i utlendingsloven v/Anne Berit Sødal, MiRA-Senteret

Jeg sier nei til økt botidskrav og stadige innstramminger i utlendingsloven!

«Det er ikke skattebetalerne som skal forsørge familien. Det bør man greie selv hvis man vil hente dem til Norge» sier Siv Jensen til Aftenposten den 6.desember.

Med dette viser hun til at Regjeringen sammen med FrP også i sine budsjettforhandlinger ønsker å stramme inn underholdskravet som stilles når man søker om familiegjenforening.

Hør hvorfor MiRA-Senteret v/ administrasjonsansvarlig Anne Berit Sødal er svært kritiske til et slikt krav. Bli med oss og Si NEI til økt botidskrav og stadige innstramminger i utlendingsloven og ta avstand fra en politisk retorikk som skyver ansvaret for strukturell diskriminering i arbeidslivet over på minoritetskvinner.
Signer oppropet vår her!

https://www.opprop.net/digitalt_opprop_ofre_for…

Økt botidskrav påvirker minoritetskvinners fysiske og psykiske helse – v/ Maria Theresa Jones, prosjektkoordinator på MiRA-Senteret

«Manglende rettssikkerhet for familiegjenforente innvandrerkvinner skaper høy grad av utrygghet de viktige første årene i Norge og påvirker mange minoritetskvinner både fysiske og psykiske helse og deres fremtidsmuligheter for deltakelse i samfunnet reduseres.»

MiRA-Senteret v/prosjektkoordinator Maria Theresa Jones sier NEI til økt botidskrav! Dette fordi vi vet at det vil bidra ytterligere til å vanskeliggjøre innvandrerkvinners muligheter til å komme inn i norsk arbeidsliv, etablere en selvstendig økonomi og forsørge seg.

Ønsker du og støtte vårt opprop? Da kan du bidra med og signere her:https://www.opprop.net/digitalt_opprop_ofre_for_budsjettforlik-_si_nei_til_botidskrav

Botidskravet vil særskilt ramme voldsutsatte kvinner-Asla Maria Bø Fuglestad rådgiver, MiRA-Senteret

«Jeg er bekymret for konsekvensene av det skjerpede botidskravet. Dessverre vil det særlig ramme voldsutsatte kvinner.»
Hør hvorfor MiRA-Senteret v rådgiver, Asla Maria Fuglestad Bø sier NEI til økning i botidskravet og hvordan vi mener lovendringen særskilt vil ramme voldsutsatte minoritetskvinner og svekke deres likestilling og rettssikkerhet i Norge.
MiRA-Senteret sier NEI til økning i botidskravet fordi vi mener at Regjeringen burde jobbe for å bedre rettighetene til minoritetskvinner og asylsøkere i stedet for å gjøre situasjonen enda vanskeligere.
Ønsker du og støtte vårt opprop? Da kan du signere her: https://www.opprop.net/digitalt_opprop_ofre_for_budsjettforlik-_si_nei_til_botidskrav

Jeg sier nei til økning i botidskrav – Khansa Ali, prosjektleder ved MiRA-Senteret

«Jeg sier nei til økning av botidskrav for permanent opphold for flyktninger! Jeg sier nei fordi jeg tror på og ønsker et likestilt Norge. Lovforslaget som Regjeringen nå innfører svekker likestillingen i Norge».

Hør hvorfor MiRA-Senteret v/prosjektleder Khansa Ali sier nei til økning i botidskravet og hvordan vi mener lovendringene bidrar til å svekke rettsikkerheten til og til å forsterke skillene mellom kjønnene og mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen.
MiRA-Senteret mener at kvinner som kommer til Norge gjennom familiegjenforening, uavhengig om de gifter seg med etnisk norske menn eller menn med minoritetsbakgrunn, må få selvstendig juridisk status straks de ankommer Norge. Dette vil frigjøre kvinnene fra eventuelle avmaktssituasjoner og gi dem egne juridiske rettigheter.
Vi sier NEI til økt botidskrav og krever en utlendingslov som sikrer alle kvinner de samme rettighetene!

Ønsker du og støtte vårt opprop? Da kan du signere her.
https://www.opprop.net/digitalt_opprop_ofre_for…
https://youtu.be/hlDOgo3o-_4

Lansering av digitalt opprop: Ofre for budsjettforlik- Si NEI til botidskrav!

MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi introduserer vårt digitale opprop: Ofre for budsjettforlik- Si NEI til botidskrav! MiRA-Senteret mener at det er uakseptabelt, og en trussel mot demokratiet, at så viktige regelendringer gjøres uten offentlig debatt!

Vi håper at det er stor oppslutning om denne protesten blant alle dem som er opptatt av likestilling, minoriteters rettigheter og demokrati.
Vil du vise din støtte til det digitale oppropet? Send oss en e-post til post@mirasenteret.no eller legg inn en kommentar under, så kan vi sammen vise vår motstand!