Podkast: Velferdsstatens skyggeside-rettighetstap for minoriteter: Er kravene for permanent opphold og statsborgerskap integreringsfremmende?

Det har blitt stadig strengere krav som må innfris for å få innvilget permanent opphold og statsborgerskap, bl.a. er det de siste årene kommet nye krav om inntekt og bestått norsktest. På grunn av høye krav blir mange gående lenge med midlertidig oppholdstillatelse. Er disse kravene integreringsfremmende, eller kan de også virke mot sin hensikt?

Sammen med faglig rådgiver og medforfatter, Asla Maria Bø Fuglestad og administrasjonsleder, Anne Berit Sødal drøfter leder Fakhra Salimi i denne episoden om Innstramninger i regelverket om statsborgerskap og permanent opphold er integreringsfremmende.

Podkast: Velferdsstatens skyggeside-rettighetstap for minoriteter: Mistenkeliggjøring og rettssikkerhet (del 2)

De siste årene har myndighetene ført en svært streng innvandringspolitikk og man ser at innvandrere og asylsøkere mistenkeliggjøres mye i den offentlige debatten. Hvordan påvirkes politikkutforming og utlendingslovgivning av denne mistenkeliggjøringen? Se andre del (av to) av MiRA-Senterets podkast om mistenkeliggjøring og rettssikkerhet med medforfatter og professor emeretius, Bente Puntervold Bø og høyesteretts advokat, Arild Humlen her.

Du kan også lytte til podkasten på Spotify.

Podkast: Velferdsstatens skyggeside- rettighetstap for minoriteter – Mistenkeliggjøring og rettssikkerhet (del 1)

Menneskerettighetene er innlemmet i Norges grunnlov. Likevel fører utviklingen i innvandringspolitikk til at mange med minoritetsbakgrunn har vanskeligheter med å oppnå fulle rettigheter! Gjennom en podkastserie på 4 episoder setter MiRA-Senteret søkelys på innvandringspolitikk og truede rettigheter. Serien er basert på MiRA-Senterets publikasjon- Velferdsstatens skyggeside: rettighetstap for minoriteter.

I denne første delen (av to) gjester MiRA-Senterets podkast av medforfatter og professor emeritus, Bente Puntervold Bø og høyesteretts advokat, Arild Humlen. Her drøftes funn fra boken knyttet til rettsikkerhet og mistenkeliggjøring i lys av både norske og europeiske tendenser og utvikling i politikk og ses i sammenheng med ulike menneskerettighetskonvensjoner.

Podkast: Velferdsstatens skyggeside – rettighetstap for minoriteter: Trygde- og pensjonsrettigheter

Menneskerettighetene er innlemmet i Norges grunnlov. Likevel fører utviklingen i innvandringspolitikk til at mange med minoritetsbakgrunn har vanskeligheter med å oppnå fulle rettigheter!

Gjennom en podkastserie på 4 episoder setter MiRA-Senteret søkelys på innvandringspolitikk og truede rettigheter. Serien er basert på MiRA-Senterets publikasjon- Velferdsstatens skyggeside: rettighetstap for minoriteter.

Denne episoden handler om trygde- og pensjonsrettigheter. Sammen med faglig rådgiver og medfortatter av boken, Asla Maria Bø Fuglestad og nestleder, Khansa Ali drøfter leder, Fakhra Salimi i denne episoden endringer som er gjort i lovverket og spør blant annet om alle borgere har like trygde- og pensjonsrettigheter?

Podkast: Velferdsstatens skyggeside- rettighetstap for minoriteter: Instramninger og likestilling

Likestillingen står sterkt i Norge, og målet for likestillingspolitikken er at den skal gjelde på alle områder i samfunnet. Gjelder dette også innen innvandringspolitikken? Kan den strenge utlendingslovgivningen svekke minoritetskvinners muligheter til å oppnå likestilling?

I en podkastserie på 4 episoder setter MiRA-Senteret søkelys på innvandringspolitikk og truede rettigheter. Serien er basert på MiRA-Senterets publikasjon- Velferdsstatens skyggeside: rettighetstap for minoriteter.

I denne episoden drøfter leder, Fakhra Salimi, sammen med faglig rådgiver og medforfatter av boken, Asla Maria Bø Fuglestad og politiker og samfunnsdebattant, Sofia Rana tematikken.