MiRA-Senterets høringsuttalelse- ratifikasjon av ILO-konvensjon nr.190- om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet og om endringer i arbeidsmiljølovens regelverk om trakassering

The following is an excerpt.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår i høringsnotatet at ILO-konvensjon nr. 190 – om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet ratifiseres.

MiRA-Senteret er i vårt høringssvar positive til en ratifisering av ILO-konvensjonen i Norge og mener en slik ratifisering vil bidra til en ytterligere beskyttelse av mennesker utsatt for vold og trakassering i arbeidslivet i Norge. Senteret er i all hovedsak enige i departementets vurderinger knyttet til Norges nåværende oppfylling av konvensjonens krav, men ønsker i det følgende å gi noen konkrete innspill på problemstillinger vi møter i vårt arbeid med og for minoritetskvinner som vi mener det bør rettes særskilt fokus mot i det videre arbeidet med å oppfylle kravene i ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet i Norge.

Les mer