MiRA-Senterets markering av Den internasjonale kvinnedagen 8.mars -Samhold og god stemning med en alvorlig undertone

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret markerte selvsagt Den internasjonale kvinnedagen i år også! Onsdag 8.mars var over 30 unge jenter og kvinner fra MiRA-Senterets nettverk samlet for å markere den internasjonale kvinnedagen. Vi startet markeringen på Senteret der vi spiste mat og gjorde oss klare til å gå i toget bak hovedparolen: «Beskytt voldsutsatte flyktninger- fjern kravet om 5-års botid for permanent opphold!» Med parolen ønsket vi å rette oppmerksomhet mot det som er en sentral del av MiRA-Senterets arbeid, nemlig arbeidet mot innstramminger i utlendingslovgivningen, vold mot kvinner, og spesifikt det utvidede botidskravet.

Les mer

#Kvinnehelse er samfunnshelse!

The following is an excerpt.

I begynnelsen av mars lanserte kvinnehelseutvalget rapporten NOU 2023:5 Den store forskjellen-om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse. Hensikten med rapporten var å få en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge, der det spesielt har blitt sett på risiko og forekomst av sykdom, og bruk av helse og omsorgstjenester. Videre hvordan kjønnsforskjeller og kjønnsperspektivet blir håndtert i arbeidet med folkehelse, i helse- og omsorgstjenestene og i forskning og utdanning(1).

MiRA-Senteret har i årrekker kjempet for likeverdige helsetjenester, og jobber daglig for å inkludere minoritetskvinner og unge jenters stemmer i det forebyggende helsearbeidet. Da tiltakene i rapporten ble presentert, så Senteret raskt fellestrekk gjennom lignende erfaringer og problemstillinger. Hittil har det ikke skjedd store endringer på området, men denne gangen håper MiRA-Senteret at utvalgets forslåtte tiltak blir tatt på alvor av regjeringen fremover, og fortsetter å videreutvikle tiltakene med fokus på kvinnehelse i et minoritetsperspektiv.

Les mer

Vil du, din arbeidsplass eller organisasjon bidra i kampen mot rasisme?

The following is an excerpt.

Rasisme er et samfunnsproblem som påvirker enkeltmenneskers helse og muligheter til livsutfoldelse. Selv om rasisme og diskriminering tematiseres i større grad enn før, er det fortsatt mange som mener at rasisme ikke er et reelt problem i Norge. Mens tall viser at 1 av 4 med minoritetsbakgrunn opplever diskriminering på grunn av sin etniske bakgrunn.

Les mer

PROGRAM UTE NÅ! Invitasjon til MiRA-Senterets frokostseminar: Minoritetskvinnekamp i krisetid- hvordan bekjempe økende ulikhet?

The following is an excerpt.

Prisvekst, pandemi og global uro utgjør bakteppet for årets markering av kvinnedagen. Den økonomiske krisa setter likestillingen under press. Det blir stadig vanskeligere å klare seg som enslig forsørger og vold i nære relasjoner øker som følge av det psykiske presset pandemi og prisvekst påfører sårbare grupper. Kvinnedagen skal være en dag der vi står sammen for å finne felles styrke til å fortsette kampen for likestilling, rettferdighet og kvinnefrigjøring. MiRA-Senteret ønsker å invitere til frokostseminar 7. mars for å drøfte hvordan vi kan jobbe sammen for å bekjempe økende ulikhet og unngå at krisen setter likestillingen i revers.

Les mer

Rapporten: Min Stemme! Viktig verktøy for økt kunnskap om seksuell helse og seksuell vold i et minoritetsperspektiv

The following is an excerpt.

7.februar lanserte MiRA-Senteret rapporten «Min Stemme! – Økt kunnskap om kropp og seksuell helse – det beste selvforsvar mot seksuelle overgrep.» Nærmere 70 personer deltok på lanseringen på Sentralen i Oslo og nå ønsker vi også å gjøre seminaret tilgjengelig for alle våre landsdekkende samarbeidspartnere. Her kan dere se opptak av alle innleggene, panelsamtalen og spørsmål fra salen på lanseringen. Vi anbefaler også alle interesserte som jobber med tematikken å bestille rapporten: Min stemme.

Les mer

Mødre som veiledere – Du kan bli en avgjørende ressursperson i ditt nærmiljø

The following is an excerpt.

Mira-Senteret er et ressurssenter for og av jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. Mødre som veiledere består av en lavterskel kursserie og et aktivitetstilbud for kvinner med minoritetsbakgrunn. Tilbudet bygger på Empowerment og videreutvikling av kvinners egne ressurser. Empowerment kan beskrives som en prosess som setter folk i stand til økt kontroll over faktorer som påvirker deres helse, liv og rettigheter. Det handler også om å synliggjøre og realisere ens egne ressurser og potensialer.

Les mer

Mishandlings-bestemmelsen – et trygt alternativ for voldsutsatte innvandrer- kvinner?

The following is an excerpt.

«Ektefellen [hadde] slått klageren med flat hånd, tatt kvelertak på henne og sagt at han ville drepe henne. UNE mente at dette fremstod som en enkeltstående handling knyttet til en konkret uoverensstemmelse. Hva gjaldt de to andre voldsepisodene som fant sted etter at samlivet ble avsluttet, mente UNE at heller ikke disse var uttrykk for et handlingsmønster i samlivsforholdet»

Les mer

En forlengelse av pandemien og tilleggsbelastningen av dagens situasjon for lavinntektsfamilier

The following is an excerpt.

115 000 barn lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt. 6 av 10 barn i lavinntektshusholdninger har minoritetsbakgrunn (SSB,2021).

Mange kan kjenne seg igjen i dagens situasjon med økte matvarepriser, renter og strømpriser, som gjør at flere og flere opplever vanskeligheter rundt økonomi. Denne økningen forventes å øke inn i 2023. «Hvordan påvirker dette familier som allerede sliter etter pandemien med å klare seg økonomisk, og hvordan kan frivillige samfunnsaktører bidra til å jobbe mot sosial ulikhet i befolkningen?»

Les mer

Program ute nå! Velkommen til rapportlansering

The following is an excerpt.

Nesten hver tiende norske kvinne opplever å bli voldtatt i løpet av livet, der halvparten av ofrene er under 18 år. Kvinner med minoritetsbakgrunn har også lenge vært overrepresentert i statistikk over vold i nære relasjoner, partnerdrap og besøk ved krisesentre. Årsakene til overrepresentasjonen blir imidlertid nesten utelukkende tillagt kulturell karakter.

Les mer

MiRA-Senteret inviterer til webinar: Helsekompetanse og digital kompetanse- viktige verktøy for å ta kontroll og eierskap over egen kropp og helse for minoritetskvinner

The following is an excerpt.

Forskning viser at minoritetskvinner har lavere digitale ferdigheter sammenlignet med majoritetsbefolkningen. Særlig eldre minoritetskvinner med begrenset norskkunnskap og systemforståelse, kan det være vanskelig å få tilgang til nødvendig helseinformasjon, og dermed vanskelig å opparbeide seg god helsekompetanse gjennom et livsforløp. For å opprettholde god helse og livskvalitet er vi nødt til å fokusere mer på gruppene i samfunnet med begrenset helsekompetanse.

Les mer