Retten til å leve et liv uten vold!

The following is an excerpt.

Den 25. november var FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Kjønnsbasert vold er alvorlige menneskerettighetsbrudd, derfor markeres kampen mot vold med en 16-dagers verdensomfattende kampanje som ender 10. desember, på menneskerettighetsdagen. MiRA-Senteret tar aktivt del i denne kampanjen og vil i løpet av de 16 dagene drive en omfattende informasjons- og synliggjøringskampanje om kjønnsbasert vold, med særlig fokus på kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. Følg med og ta del i kampanjen med MiRA-Senteret – nok er nok!

Les mer

Koronavaksinering av barn og unge – hvor står vi?

The following is an excerpt.

I en pressmelding 2.september la Regjeringen frem at 12-15 åringer skal få tilbud om koronavaksine i Norge. Mange steder er nå vaksineringen godt i gang og for barn under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte. Den 16.september uttrykte Barneombudet i en artikkel til NRK bekymring knyttet til samtykkeordningen og løfter frem erfaringer knyttet til at noen barn nå nektes vaksine på grunn av at foreldrene ikke er enige om barnet skal få vaksinen eller ikke. MiRA-Senteret deler flere av erfaringene til Barneombudet og mener synliggjøringen av hjelpetilbud for de som opplever utfordringer må styrkes i tillegg til at det må sikres god nok informasjon til alle grupper i samfunnet om koronavaksinering av barn.

Les mer

MiRA 30 år siden!

The following is an excerpt.

Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: MiRA – 30 år siden!  Hver måned legger vi ut et avsnitt fra tidligere publiserte artikler.

«Hvit hudfarge er et av de priviligeier man kan ha i dagens verden. Allikevel merker eller annerkjenner få hvite at de har dette privilegiet. Selvfølgelig vet de at de er hvite, og hvis de i det hele tatt tenker over det innrømmer de at de er glade for å være hvite, men de erkjenner allikevel ikke at de er i en priviligert posisjon». (Angela Bowen i MiRA Magasinet 1:2000).

Les mer

Pressemelding: Punktmarkering – Minoritetskvinner stiller krav til politikerne!

The following is an excerpt.

Stortingsvalget nærmer seg – og vi får snart vite hva som blir Norges politiske retning de neste 4 årene. Siden april har MiRA-Senteret gjennom valgkampanjen «Din stemme teller – bruk den nå!» jobbet aktivt for å bevisstgjøre minoritetskvinner om det politiske systemet i Norge og om de politiske partienes partiprogrammer. Vi har også engasjert mange minoritetskvinner og unge jenter som stemmevenner som har bidratt til å rette fokus mot viktige politiske saker for dem og motivere andre til å bruke sin stemmerett.

I lys av dette inviterer MiRA-Senteret til punktmarkering ved Nationaltheatret T-banestasjon, lørdag 4.september kl. 13-15.

Les mer

MiRA 30 år siden!

The following is an excerpt.

Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: MiRA – 30 år siden! Hver måned legger vi ut et avsnitt fra tidligere publiserte artikler.

Utdrag fra: Minoritetskvinner står fortsatt bak i køen! Publisert: MiRA-Magasin 1-2007

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse – rettshåndhevende myndigheters og Europols tilgang

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse anerkjenner vi departementets og Norges behov for å effektivt kunne innhente opplysninger om personer som kan utgjøre en trussel mot Norge og norske interesser. Samtidig inneholder utlendingsmyndighetenes datasystem informasjon om en stor gruppe mennesker, og det er kun et fåtall av disse som det vil være grunnlag for å hevde utgjør en trussel mot Norge og norske interesser. Vi er derfor spesielt bekymret for hvordan praksisen for enkeltvurderingene knyttet til «nødvendigheten» av innhenting av asylsøkeres personinformasjon blir gjort.

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse: NOU 2020 :14 Ny barnelov

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret gir i vår høringsuttalelse blant annet innspill på at vi mener at det i barneloven bør inn en egen bestemmelse om barns rett til å ikke bli diskriminert, da vi erfarer at dette er et prinsipp som i mange saker som angår barn ikke blir tilstrekkelig ivaretatt. Dette gjelder spesielt i barnevernssaker og saker som gjelder utlendingsloven.

Senteret påpeker også at i utgangspunktet er MiRA-Senteret enig i prinsippet om at man bør ha et samtykke fra begge foreldrene før man flytter med barnet. Vi mener at det er til barnets beste at man legger til rette for god kontakt med begge foreldre. Våre erfaringer tilsier allikevel at det ikke alltid er til det beste for barnet, spesielt i tilfeller hvor mor har vært utsatt for vold av partner/barnefar. I slike tilfeller kan den voldelige parten forsøke å opprettholde sin kontroll over ekspartner og barn selv etter skilsmisse og selv om vedkommende ikke har samvær med barna. Det vil være nærliggende å tenke seg at en slik kontroll vil kunne komme til uttrykk ved å nekte å godkjenne en forespørsel om flytting.

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse: NOU 2020:17 «Varslede drap?» Partnerdrapsutvalgets utredning

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret stiller seg i denne høringsuttalelsen bak utvalgets utredning. Senteret anser også tiltakene som blir foreslått i NOU 2020:17 som gode, men vil i det følgende trekke fram satsningsområder vi vurderer som spesielt sentrale. Primært framheves behovet for helhetlig kompetanseheving knyttet til risikovurderinger i hjelpeapparatet. Senteret vil også understreke behovet for at tiltak målrettes mot spesielt sårbare grupper.

Les mer

MiRA-Senterets innspill – NOU 2020:5 Likhet for loven – Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelploven)

The following is an excerpt.

Overordnet er MiRA-Senteret positive til utredningen og forslag til ny lov om støtte til rettshjelp. Men vi har også viktige bemerkninger og er kritiske til noen av forslagene som utvalget foreslår. MiRA-Senteret vil i det følgende komme med kommentarer til noen av endringene i de økonomiske vilkårene for støtte og systemet for egenandeler, da spesielt knyttet til betaling av egenandel for behovsprøvde saker. Vi har også kommentarer til utvalgets forslag om å fjerne retten til støtte til rettshjelp i saker om voldsoffererstatning, til personer som er utsatt for tvangsekteskap og til personer som vurderer å anmelde straffbare forhold (etter straffeprosessloven § 107 a første ledd bokstav a eller b). Vi er svært kritiske til et slikt forslag og vil vise til flere eksempler fra vårt arbeid som viser at en slik endring vil gi voldsutsatte kvinner, og da spesielt minoritetskvinner, enda dårligere forutsetninger for å ivareta sine rettslige interesser.

Les mer