MiRA-Senterets høringsuttalelse – utvisning av flyktninger på grunn av ilagt straff

The following is an excerpt.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endring i utlendingsloven. Departementet foreslår en ny bestemmelse i utlendingsloven som innebærer at utlendingsmyndighetene kan treffe vedtak om utvisning av en flyktning som er ilagt straff for et forhold som etter norsk lov kan føre til fengselsstraff i to år eller mer. Dette uten at det først treffes vedtak om opphør av flyktningstatus.

MiRA-Senteret kommenterer i vår høringsuttalelse de prinsipielle sidene ved Departementets forslag.
Senteret er svært kritiske til at stadig flere lovbrudd fører til utvisning og ser med bekymring på en utvikling der utvisning og straff kobles stadig tettere sammen, da dette fører til at flere viktige rettsprinsipper brytes. Prinsippet om at man ikke skal idømmes dobbel straff for samme forbrytelse og at det skal være likhet for loven, er to av de grunnleggende rettsprinsippene som trues av at straff og utvisning kobles sammen. Senteret påpeker også at Departementet har en svært tvilsom vurdering når det gjelder flyktningkonvensjonens bestemmelser når det gjelder begreper som «fare for det lands sikkerhet» og «særlig alvorlig forbrytelse».

Les mer