MiRA-Senteret har i en årrekke arbeidet med å fremme minoritetskvinners rettigheter og likestilling i Norge. Gjennom valgkampanjen vår «Din stemme teller – bruk den nå!» arbeider vi med å synliggjøre for politikerne hvilke saker som er spesielt viktige for minoritetskvinner og utfordringene minoritetskvinner opplever fra et grasrots perspektiv. I den anledning har vi invitert alle politiske partier til digitale dialogmøter nå i juni og august. Dialogmøtene er en viktig arena for drøfting og et viktig bidrag i arbeidet med å mobilisere og engasjere jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn i politiske prosesser slik at flest mulig stemmer ved høstens Stortingsvalg.

Dialogmøtene tar utgangspunkt i temaområder som er spesielt relevante for minoritetskvinner som diskriminering i arbeidsliv, stigmatiserende retorikk, barn og unges oppvekst vilkår og utlendingslov. Så langt har vi gjennomført møter med Miljøpartiet de Grønne, Partiet Sentrum, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Høyre og Venstre og planlegger resterende i juni og august.

Arbeidsliv

Flere kvinner som har vært i kontakt med MiRA-Senteret opplever vanskeligheter med å få fast jobb og går åresvis fra praksisplass til praksisplass. Et inkluderende arbeidsliv har derfor vært en viktig tematikk som vi har tatt opp på alle møtene. Det var enighet blant flere av partiene at strukturer i samfunnet vanskeliggjør prosessen med å få fast jobb. MiRA-Senteret på sin side etterlyste derimot sterkere vern mot denne type diskriminering, konkrete tiltak for innpass i arbeidslivet og en tilsynsordning som følger opp avtalen mellom arbeidsgiver, praksisplasskandidat og NAV. Dette slik at flere kvinner får en selvstendig lønn og leve av og ikke blir brukt som gratis arbeidskraft og slik ingen reell mulighet til å gå over i fast jobb.

Inkluderende utlendingslovgivning

MiRA-Senteret står for en integreringspolitikk hvor minoritetskvinners rettsikkerhet og deltakelse i samfunnet veier tyngre enn menneskers rettsikkerhet og deltakelse i det norske samfunnet. De siste årene har vi imidlertid vært vitne til stadige innstramminger i utlendingsregelverket. Endringer som har store konsekvenser for sårbare minoritetskvinner. MiRA-Senteret påpekte derfor i dialogmøtene viktigheten av at politikerne er bevisste på hvilke praktiske betydninger disse lovendringene har for den enkelte minoritetskvinne og at når man utformer lover og regler der formålet er å bidra til integrering, må kravene som stilles ses i lys av minoritetskvinners helhetlige situasjon. Vi løftet blant annet frem de mange innstrammingene knyttet til familiegjenforening som er innført de siste årene og at unntaksreglene stadig blir snevret inn. Det allerede eksisterende botidskravet på 3 år har nå blitt økt til 5 år og MiRA-Senteret ser hvordan dette svekker minoritetskvinners sikkerhet og spesielt kvinner som blir utsatt for vold i nære relasjoner. Flere av partiene viste til sine partiprogram med tiltak som skulle fremme minoritetskvinners sikkerhet på ulikt vis. MiRA-Senteret på sin side påpekte at integreringspolitikken må bidra til å inkludere og ikke ekskludere.

Økte forskjeller og helse

Pandemien har forsterket forskjellene på syk og frisk, hus og leilighet, service yrke og hjemmekontor. Denne systematiske skjevheten reflekteres i flere samfunnsområder, og viser at minoriteter rammest hardest også under krisetider. MiRA-Senteret ønsket politikernes innspill på hvordan de vil utjevne forskjellene pandemien har forsterket. Flere av politikerne trakk frem en omfordelende velferdspolitikk for å få ned de sosiale og økonomiske forskjellene.

Videre ble helsetjeneste-apparatet diskutert. Norge har en helsepolitisk målsetting som lyder at alle skal ha lik tilgang til helsetjenester. Dette reflekteres i flere av partienes nye partiprogram. Allikevel vet man at minoritetskvinners møte med helsesektoren ofte er krevende da det mangler et minoritetsperspektiv. Flere kvinner opplever utforinger som at de ikke blir forstått av helsepersonell eller får tilstrekkelig hjelp med sine helseplager. På denne fronten manglet flere av partienes partiprogram konkrete tiltak, og MiRA-Senteret på sin side etterlyste styrking av kunnskap og kompetanse i helsesektoren slik at kvinnene og deres situasjon blir sett sin helhet og ga konkrete innspill til hvordan vi tenker dette kan gjøres.

Din stemme teller – bruk den nå!

MiRA-Senteret takker alle de politiske partiene for viktig dialog så langt og ser frem mot dialogmøter med de resterende politiske partiene i tiden fremover. De politiske partiene takket også MiRA-Senteret for viktige innspill.Denne typen gjensidig kommunikasjon hvor kvinnenes erfaringer videreformidles er et viktig verktøy som bidrar til økt politisk bevissthet og engasjement i minoritetsmiljøene. I sommer og frem mot valgdagen 13.september, kommer valgkampanjen «Din stemme teller – bruk den nå!» til å ha ulike valgaktiviteter for å skape engasjement for politiske prosesser innad i minoritetsmiljøene. I juli er det arrangert valgworkshop med besøk fra Stortinget, valgdueller og ulike stand virksomheter som skal bidra til å styrke den politiske interessen til jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. 

Ønsker du mer informasjon om valgkampanjen eller hvordan du kan engasjere deg?

Ta kontakt med MiRA-Senteret! Du kan også engasjere deg som Stemmevenn i valgkampanjen. Som stemmevenn vil du bidra med aktivitetsforslag, informasjonsformidling om valget og kan slik bidra til å inspirere flere minoritetskvinner til å engasjere seg via din egen deltakelse!

Videoer tilknyttet vår valgkampanje: